Data publikacji w serwisie:

Uniwersytet Zaangażowany 2022

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym raportem „Uniwersytet Zaangażowany 2022”. Prezentujemy w nim inicjatywy i działania naszej społeczności, które są odpowiedzią na najważniejsze współczesne wyzwania i które zrealizowaliśmy we współpracy z instytucjami i organizacjami z otoczenia społeczno-gospodarczego uczelni.

Raport ukazuje, jak wspólnie z naszymi partnerami, UAM współkształtuje otoczenie społeczne, kulturowe i gospodarcze dla pożytku miasta, regionu, kraju, Europy i świata oraz jak wdrażamy zasady społecznej odpowiedzialności nauki. Jesteśmy bowiem wspólnotą świadomą ryzyka nieodwracalnej degradacji środowiska naturalnego, działającą na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju, kształtującą szacunek do Ziemi, wszelkiego życia i człowieka w oparciu o wiedzę naukową.

W raporcie ujęto część inicjatyw podejmowanych na UAM pod szyldem uczelni zaangażowanej – autorzy mają nadzieję, że podane przykłady posłużą jako inspiracja i zachęta do kolejnych projektów, nowych partnerstw i współpracy.

Pobierz raport „Uniwersytet Zaangażowany 2022” (.pdf)
Download report „Engaged University 2022” (.pdf)