Data publikacji w serwisie:

Wizyta władz UAM w PPNT

14 września 2020 roku odbyła się wizyta władz rektorskich UAM na terenie Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM w celu określenia nowych obszarów współpracy.

Podczas spotkania podsumowano działalność statutową Fundacji UAM na rzecz UAM oraz omówiono wspólne płaszczyzny działalności, do których należą:

Działalność badawczo-naukowa. 

  • Realizacja prac doktorskich i magisterskich na terenie PPNT (10 prac doktorskich zostało zakończonych a dalsze 8 + 2 doktoraty wdrożeniowe są w toku).
  • Wspólna realizacja projektów badawczych.
  • Wspólny dorobek publikacyjny i patentowy – podwójna afiliacja.
  • Poszukiwanie innych możliwości biznesowych na wzór Poznańskiego Laboratorium Radiowęglowego.
  • Wspólne prowadzenie Centrów Badawczych UAM.

Współpraca z otoczeniem gospodarczym. Przedstawienie potencjału PPNT w zakresie pobudzania przedsiębiorczości na uczelni oraz badania potencjału wdrożeniowego dorobku naukowego i wskazanie ścieżek komercjalizacji.

Kompetencje przyszłości dla społeczności UAM. Wsparcie w kształceniu doktorantów z zakresu umiejętności miękkich (coaching/mentoring, projektowanie innowacji, przedsiębiorczość) oraz z pisania wniosków/grantów indywidulanych
do programów krajowych i międzynarodowych.

Bezpłatna pomoc Regionalnego Punktu Kontaktowego w aplikowaniu o projekty Horyzont 2020.

Działalność statutowa na rzecz UAM. Programy stypendialne, Fund_Akcja oraz popularyzacja nauki poprzez współpracę z Laboratorium Wyobraźni.

Relacje z otoczeniem społecznym. Kompleksowa organizacja konferencji i wydarzeń naukowych przez Biuro Organizacji Konferencji PPNT. Zintensyfikowanie współpracy ze Stowarzyszeniem Absolwentów UAM.

W dyskusji JM Rektor oraz Prorektorzy wskazali, iż mile widzianym obszarem do współpracy byłaby również oferta skierowana dla przedstawicieli nauk humanistycznych. Ponadto PPNT jest postrzegany jako instytucja wspierająca i pobudzająca interdyscyplinarne projekty.

Na koniec spotkania Prof. dr. hab. Tadeusz Wallas podziękował Zarządowi Fundacji UAM za wsparcie organizacyjne oraz finansowe prazy organizacji Jubileuszu 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego.

W spotkaniu uczestniczyli:

Przedstawiciele UAM

prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska – Rektor UAM

prof. dr hab. Michał Banaszak - Prorektor ds. cyfryzacji i współpracy z gospodarką, Szkoła Nauk Ścisłych

prof. dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk - Prorektor ds. nauki, Szkoła Nauk o Języku i Literaturze

prof. dr hab. Zbyszko Melosik - Prorektor ds. relacji z otoczeniem społecznym, Szkoła Nauk Społecznych

prof. UAM dr hab.Tadeusz Wallas - Prorektor ds. kadr i rozwoju

prof. UAM dr hab. Rafał Witkowski - Prorektor ds. współpracy międzynarodowej, Szkoła Nauk Humanistycznych

prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek - Prorektor ds. projektów badawczych i doktorantów, Szkoła Nauk Przyrodniczych, Szkoła Doktorska UAM

prof. dr hab. Joanna Wójcik - Prorektor ds. studenckich i kształcenia

Przedstawiciele PPNT FUAM

Prof. UAM dr hab. Jacek Guliński – Prezes Zarządu FUAM, Dyrektor PPNT

Prof. dr hab. Hieronim Maciejewski – Wiceprezes Zarządu, Z-ca Dyrektora PPNT

Justyna Cięgotura – Członek Zarządu, Z-ca Dyrektora PPNT

dr Dominika Narożna – Członek Zarządu, Menedżer ds. współpracy z otoczeniem

Katarzyna Prętnicka – Członek Zarządu, Dyrektor operacyjny FUAM

dr Justyna Adamska – Kierownik Działu Komunikacji

Joanna Bosiacka-Kniat – Kierownik Działu Innowacji i Przedsiębiorczości, Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE