Data publikacji w serwisie:

Wysoki poziom badań potwierdzony!

02 grudnia 2022 r. Zwierzętarnia Centrum Zaawansowanych Technologii UAM uzyskała certyfikację Polskiego Centrum Akredytacji. Certyfikat poświadcza, że w laboratorium pracuje wykwalifikowany personel o najwyższych kompetencjach badawczych, który wykorzystuje najwyższej jakości aparaturę oraz specjalistyczne materiały badawcze.

Prowadzenie laboratorium wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018 daje pewność uzyskania wiarygodnych wyników badań, które cechują się dużą dokładnością.

Badania przedkliniczne z wykorzystaniem modeli in vivo są kluczowym etapem procesu opracowania nowych substancji o potencjalnym działaniu terapeutycznym. W trakcie tych badań ocenia się efektywność i bezpieczeństwo leku, jego dystrybucję, metabolizm, a także wstępnie oszacowuje się dawki preparatu. Na podstawie uzyskanych wyników podejmuje się decyzję o dalszych próbach klinicznych. Skuteczne prowadzenie badań klinicznych, a w konsekwencji postęp w rozwoju nowoczesnych terapii w dużej mierze zależy od jakości prowadzenia badań przedklinicznych. Tworzenie systemów zapewnienia jakości w laboratoriach/zwierzętarniach jest bardzo ważnym czynnikiem, który warunkuje jakość prowadzonych prac. Zapewnienie wysokiej jakości w badaniach przedklinicznych z wykorzystaniem zwierząt laboratoryjnych daje szansę na rozwój nowych metod leczenia, dlatego potrzebne są wiarygodne dane od rzetelnych badaczy.

Przygotowania do uzyskania akredytacji obejmowały zaprojektowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018 oraz trójstopniową ocenę przeprowadzoną przez audytorów i ekspertów Polskiego Centrum Akredytacji obejmującą przegląd dokumentacji, wizytację wstępną oraz ocenę na miejscu połączoną z obserwacją wykonywanych badań w Zwierzętarni CZT UAM.

Za koordynację całości prac związanych z uzyskaniem przez Zwierzętarnię CZT UAM akredytacji odpowiedzialni byli:

  • mgr inż. Adam Plewiński – Kierownik Zwierzętarni CZT UAM/ Kierownik Laboratorium Badawczego - System Zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018 oraz
  • mgr Katarzyna Sołtysiak – Kierownik ds. Jakości - System Zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018.

Informacje na temat zakresu uzyskanej akredytacji znajdują się na stronie internetowej PCA.