Data publikacji w serwisie:

Zbiory przyrodnicze Wydziału Biologii dostępne w wersji cyfrowej

AMUNATCOLL to system informatyczny służący gromadzeniu i analizie cyfrowych danych o różnorodności biologicznej, których źródłem są przede wszystkim zbiory przyrodnicze zdeponowane na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prace nad projektem prowadzone były w latach 2018-2021, a za jego realizację odpowiadał Wydział Biologii UAM oraz Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.

Od 100 lat Uniwersytet jest miejscem gromadzenia zbiorów przyrodniczych, w tym okazów o ponad 200-letniej historii. Dokumentują one intensywnie prowadzone na Wydziale Biologii badania taksonomiczne, filogenetyczne, biogeograficzne i ekologiczne. Od 2004 r. okazy i inne próbki biologiczne znajdują się w specjalnie utworzonej na Wydziale jednostce o charakterze muzealnym, która kontynuuje 160-letnie tradycje muzealnictwa przyrodniczego w Wielkopolsce. Dzięki systemowi AMUNATCOLL zbiory te podziwiać można w wersji cyfrowej za pośrednictwem portalu amunatcoll.pl.

Poprzez portal dostępne są dane o 2 221 132 okazach i obserwacjach terenowych, zgrupowanych w trzech głównych kolekcjach: botanicznej (glony i rośliny), mikologicznej (grzyby i porosty) oraz zoologicznej (zwierzęta). Okazy zdeponowane w Zbiorach Przyrodniczych UAM pochodzą ze wszystkich kontynentów, a najstarsze z nich zbierano 200 lat temu.

Co więcej, z portalem powiązana jest aplikacja mobilna AMUNATCOLL, która umożliwia tworzenie własnej bazy danych obserwacji przyrodniczych, a następnie przesłanie pozyskanych informacji do konta użytkownika w portalu. W ten sposób każdy użytkownik może wykonać analizę porównawczą własnych danych przyrodniczych z zasobem bazy AMUNATCOLL np. w zakresie dynamiki zmian w czasie i przestrzeni.

System powstał w ramach projektu AMU Nature Collections – online (AMUNATCOLL): digitalizacja i udostępnianie zasobu danych przyrodniczych Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Skorzystaj z bazy zbiorów przyrodniczych AMUNATCOLL

Na zdjęciu: Róża alpejska, autor zbioru: Bujakiewicz A.