Data publikacji w serwisie:

Etiuda, Sonatina i Uwertura dla naukowców z UAM

Narodowe Centrum Nauki już po raz trzeci rozstrzygnęło nabór wniosków w konkursach SONATINA i UWERTURA, a po raz siódmy w konkursie ETIUDA. Polscy naukowcy mogli ubiegać się o finansowanie projektów badawczych, stypendiów doktorskich oraz staży zagranicznych. Wśród wyróżnionych znaleźli się także naukowcy z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

ETIUDA 7 jest konkursem skierowanym do osób stojących u progu swojej kariery naukowej. Mowa o wnioskodawcach, którzy mają otwarty przewód doktorski lub otworzą go w polskiej jednostce naukowej do 30 kwietnia 2019 r. Młodzi badacze mogą otrzymać stypendium w wysokości 4500 zł miesięcznie na okres od 6 do 12 miesięcy.

 • Psychofizjologiczny model wyzwania i zagrożenia w e-sporcie - kierownik projektu mgr Maciej Behnke, Wydział Nauk Społecznych
 • Starożytne grobowce i nowi lokatorzy. Ponowne wykorzystanie grobów tebańskich w I tysiącleciu p.n.e. - kierownik projektu mgr Marta Stefania Kaczanowicz  Wydział Historyczny
 • Intersubiektywność badań śladów kryminalistycznych - kierownik projektu mgr Marta Maria Nawrocka, Wydział Prawa i Administracji
 • Polska recepcja przekładowa dzieł trojga pisarzy „złotego wieku” anglojęzycznej literatury dla dzieci – George’a MacDonalda, Jamesa Matthew Barriego oraz Cicely Mary Barker - kierownik projektu mgr Aleksandra Teresa Wieczorkiewicz, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
 • Czynniki wpływające na intensywność konfliktu płciowego u roztoczy z rodziny Acaridae - kierownik projektu mgr Aleksandra Łukasiewicz, Wydział Biologii
 • Kompromisy ewolucyjne w kontekście specjalizacji i dyspersji u roślinożernych roztoczy - kierownik projektu mgr Alicja Małgorzata Laska, Wydział Biologii
 • Wpływ N6-metyloadenozyny (m6A) wprowadzanej przez metylotransferazę (MTA) na prawidłową biogenezę mikroRNA Arabidopsis thaliana - kierownik projektu mgr Susheel Sagar Bhat, Wydział Biologii
 • Wpływ podwyższonej temperatury na cechy historii życia oraz dynamikę populacji i strukturę zgrupowań Daphnia spp. - kierownik projektu mgr Marcin Krzysztof Dziuba, Wydział Biologii
 • Wpływ światła na biologię i ekologię lęgową ptaków gniazdujących w dziuplach - kierownik projektu  mgr Paweł Wojciech Podkowa - Wydział Biologii
 • PRP40 pośredniczy w komunikacji pomiędzy transkrypcją, splicingiem i biogenezą miRNA - kierownik projektu mgr Tomasz Gulanicz Wydział Biologii
 • Samo-asocjacja kapsuł supramolekularnych na bazie dynamicznych wiązań iminowych i beta-diketonowych.  - kierownik projektu mgr Michał Kołodziejski, Wydział Chemii
 • Synteza i charakterystyka nienasyconych poliedrycznych silseskwioksanów i sferokrzemianów na drodze przemian katalitycznych - kierownik projektu mgr Kinga Katarzyna Stefanowska, Wydział Chemii
 • Synteza nowych funkcjonalnych układów metalosupramolekularnych na bazie ligandów ambidentnych i jonów metali d elektronowych - kierownik projektu mgr Anna Maria Walczak, Wydział Chemii
 • Emisja typu charge-transfer w związkach krzemoorganicznych zawierających chromofor karbazolowy - kierownik projektu mgr inż. Karolina Paula Rachuta, Wydział Chemii
 • Zastosowanie reaktorów przepływowych do prowadzenia i optymalizacji procesów syntezy związków organicznych kierownik projektu mgr Anna Dorota Pawłowska-Zygarowicz - Wydział Chemii

SONATINA 3 to konkurs przeznaczony dla osób posiadających stopień naukowy doktora, które uzyskały go do 3 lat przed rokiem złożenia wniosku, lub którym zostanie on nadany do końca czerwca 2019 r. Konkurs ma na celu umożliwić zatrudnienie i prowadzenie badań naukowych młodym naukowcom w polskich jednostkach naukowych, a także otworzyć im perspektywy zdobycia doświadczenia podczas stażu w zagranicznych ośrodkach naukowych.

 • Specjalne instrumenty ochrony praw socjalnych w systemie kontrolnym Rady Europy na przykładzie prawa do zabezpieczenia społecznego - kierownik projektu dr Aleksander Jan Gadkowski, Wydział Prawa i Administracji
 • Synteza nowych funkcjonalizowanych poliolefin - kierownik projektu mgr Rafał Janusz Januszewski, Wydział Chemii
 • Krótkie odcinki pomiędzy liczbami prawie pierwszymi - kierownik projektu dr Paweł Krzysztof Lewulis Wydział Matematyki i Informatyki
 • Samo-asocjacja multi-responsywnych-dynamicznych nanosensorów molekularnych i supramolekularnych - kierownik projektu dr Wojciech Janusz Drożdż, Wydział Chemii
 • Interferometria optyczna gwiazd symbiotycznych - kierownik projektu dr Magdalena Otulakowska-Hypka, Wydział Fizyki
 • Katalityczne hydroborowanie związków pi-sprzężonych w układzie powtórzeniowym i przepływowym kierownik projektu dr Jakub Szyling, Wydział Chemii

UWERTURA  to konkurs dla bardziej doświadczonych badaczy, mający przygotować ich do ubiegania się o prestiżowe granty finansowane przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (ERC). Naukowcy chcący ubiegać się o staż w zagranicznych zespołach realizujących granty ERC muszą posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. Praca w międzynarodowych zespołach badawczych jest doskonałą okazją do zdobycia cennego doświadczenia.

 • Przeciwnowotworowe konie trojańskie: Zastosowanie idei biokoniugacji do wynalezienia nowych leków przeciwnowotworowych - kierownik projektu dr Michał Piotr Antoszczak, Wydział Chemii

Jagoda Haloszka - Życie Uniwersyteckie