Data publikacji w serwisie:

Granty na granty - trwa nabór do projektu

Trwa nabór ciągły do projektu Granty na granty - promocja jakości III, koordynowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w celu zwiększenia efektywności ubiegania się o granty finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej i zaangażowania pracowników tych podmiotów w opracowywanie wysokiej jakości wniosków o przyznanie tych grantów.

Wsparcie finansowe możliwe do otrzymania w ramach przedsięwzięcia obejmuje:

  • refundację kosztów związanych z opracowaniem wniosku projektowego poniesionych w okresie 12 miesięcy przed jego złożeniem na wezwanie konkursowe KE albo ERC, albo dla których w tym okresie zostały wystawione dokumenty finansowe związanych z:
    1. przeprowadzeniem rozpoznania tematyki wniosku projektowego,
    2. przygotowaniem, uzupełnieniem lub poprawieniem wniosku projektowego,
    3. uczestnictwem wnioskodawcy w konferencjach, spotkaniach brokerskich lub networkingowych związanych z opracowaniem wniosku projektowego,
    4. organizacją spotkań roboczych konsorcjum albo zespołu projektowego (WP leader) albo uczestnictwem w takich spotkaniach;
  • sfinansowanie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla pracowników wnioskodawcy (według stanu na dzień złożenia wniosku), którzy byli zaangażowani w proces opracowania wniosku projektowego, w kwocie brutto stanowiącej całkowity koszt dodatku ponoszony przez wnioskodawcę bez kosztów pośrednich. Jego sfinansowanie dotyczyć może wyłącznie dodatku, którego zasady przyznawania określono w zakładowym układzie zbiorowym pracy albo w zakładowym regulaminie wynagradzania wnioskodawcy.

Szczegółowe informacje dostępne są w Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.