Data publikacji w serwisie:

Narodowe Centrum Nauki ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów badawczych

Rusza wsparcie dla projektów badawczych! Nabór wniosków w konkursach GRIEG oraz IdeaLab ogłoszony został przez Narodowe Centrum Nauki, operatora programu „Badania”, odpowiedzialnego za badania podstawowe.

IdeaLab jest konkursem na projekty badawcze realizowane wspólnie przez zespoły badawcze, składające się z co najmniej jednego partnera polskiego, pełniącego rolę lidera konsorcjum oraz co najmniej jednego partnera z Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu.

Kierownikiem projektu realizowanego może być naukowiec posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, zatrudniony w polskiej organizacji badawczej.
W skład konsorcjum mogą wchodzić instytucje badawcze, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorcy.
Konkurs będzie przeprowadzony zgodnie z formułą „sandpit” opracowaną przez Radę Nauk Ścisłych i Technicznych Wielkiej Brytanii i stosowaną przez Norweską Radę Badań pod nazwą idélab.
Głównym elementem konkursu są warsztaty, podczas których uczestnicy reprezentujący instytucje badawcze, organizacje pozarządowe, czy inne instytucje publiczne lub prywatne zmierzą się z wyzwaniami stojącymi przed współczesnymi społeczeństwami.
Nowatorska formuła warsztatów wspiera opracowanie przełomowych, interdyscyplinarnych i innowacyjnych koncepcji projektów badawczych.
Konkurs IdeaLab jest finansowany z funduszy EOG, czyli środków Mechanizmu Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021.
Budżet konkursu wynosi niemal 4,5 mln euro. Wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji projektu musi mieścić się w przedziale od 0,5 do 1,5 mln euro.
Z grantu można finansować koszty wynagrodzeń i stypendiów zespołu badawczego, zakup aparatury, materiałów i usług, koszty wyjazdów i konferencji oraz inne koszty związane z realizacją projektu.
Projekt może trwać 24 lub 36 miesięcy.

Termin składania wniosków do 19 sierpnia 2019r.
Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie Narodowego Centrum Nauki


GRIEG jest konkursem na wspólne polsko-norweskie projekty badawcze realizowane we wszystkich dziedzinach nauk (wg paneli NCN), ze szczególnym uwzględnieniem badań polarnych i badań z zakresu nauk społecznych.
Badania muszą być realizowane wspólnie przez polsko-norweskie zespoły badawcze, składające się z co najmniej jednego partnera polskiego, pełniącego rolę lidera konsorcjum, oraz co najmniej jednego partnera norweskiego.

Kierownikiem projektu może być naukowiec posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, zatrudniony w polskiej instytucji badawczej. Liderem norweskiej części zespołu badawczego musi być instytucja badawcza.
W skład konsorcjum mogą wchodzić instytucje badawcze, przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe. Czas realizacji projektu może wynosić 24 lub 36 miesięcy.
Konkurs GRIEG jest finansowany z funduszy norweskich, czyli środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021. Budżet konkursu wynosi ponad 37 mln euro. Wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji polsko-norweskiego projektu musi mieścić się w przedziale od 0,5 do 1,5 mln euro. Z grantu można finansować koszty wynagrodzeń i stypendiów zespołu badawczego, zakup aparatury, materiałów i usług, koszty wyjazdów i konferencji oraz inne koszty związane z realizacją projektu.
Termin składania wniosków do 17 września 2019 r.
Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie Narodowego Centrum Nauki