Data publikacji w serwisie:

Komunikat o nowym statucie

Senat Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na nadzwyczajnym posiedzeniu w dniu 17 kwietnia 2019 roku uchwalił nowy statut naszej uczelni. To wielkie wydarzenie w historii Uniwersytetu. Ten wewnętrzny akt prawny będzie regulował funkcjonowanie uczelni przez najbliższe – i może nie tylko – lata.

Dokument powstał w rezultacie wielomiesięcznej pracy komisji statutowej. Wyrażając nadzieję, iż przyjęty statut przyczyni się istotnie do rozwoju Uniwersytetu i będzie dobrze służył jego pracownikom, chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy wsparli jego przygotowania – prorektorom i dziekanom, z którymi przez wiele godzin szukaliśmy najtrafniejszych rozwiązań dla naszego uniwersyteckiego prawa, radom wydziałów, których uchwały nadawały kierunek naszym pracom, studentom i doktorantom, których głos był ważny i znaczący dla naszych prac.

Dziękuję też wszystkim, którzy formułowali uwagi i propozycje dotyczące kolejnych wersji statutu, a także związkom zawodowym i radzie uczelni – gremiom, których opinie o ostatecznym projekcie statutu zaowocowały dopracowaniem jego zapisów.

Wreszcie podziękowania kieruję do grupy prawników, która wzięła na siebie ciężar przełożenia dyskusji na konkretne paragrafy. Składając podziękowania, świadomy jestem faktu, iż czekają nas kolejne ważkie wyzwania, etap przełożenia zapisów statutu na kolejne regulacje prawne dotyczące Uniwersytetu – regulamin organizacyjny, regulamin szkół doktorskich, regulamin pracy i wiele innych.

Z poważaniem

Podpis JM Rektora

Prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki
Rektor

Statut Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - pobierz i przeczytaj