Data wydarzenia:

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Ustawa 2.0 – Rozwiązania statutowe w sprawach pracowniczych"

W dniu 14 marca 2019 r. na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w  Poznaniu, z inicjatywy Rektora UAM prof. dr. hab. Andrzeja Lesickiego i Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UAM prof. dr. hab. Romana  Budzinowskiego, odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.  „USTAWA 2.0 – ROZWIĄZANIA STATUTOWE W SPRAWACH PRACOWNICZYCH".

Zorganizowanie takiej konferencji zostało podyktowane potrzebą przedyskutowania wyzwań związanych z wdrażaniem postanowień Konstytucji dla Nauki, do których należy także zaliczyć regulację praw pracowniczych, w tym na poziomie ścieżki kariery naukowej i awansów, ewaluacji, mechanizmów zapewniających stabilizację zatrudnienia, dodatkowych uprawnień w sferze akademickiej. Szeroki zakres zmian wymaga od uczelni podjęcia wysiłku w celu zapewnienia sprzyjającego środowiska pracy, które wzmacnia pracowników naukowych, grupy badawcze i udziela im niezbędnego wsparcia. Celem konferencji jest omówienie najważniejszych wyzwań w zakresie spraw pracowniczych w kontekście nowej Ustawy 2.0, dzielenie się dobrymi praktykami oraz wymiana doświadczeń naukowych z zakresu prawa pracy oraz prawa o szkolnictwie wyższym.Program konferencji przewiduje dwie części:

1) teoretyczną, w której zostaną przedyskutowane problemy unormowania pracy nauczyciela akademickiego w świetle obowiązujących przepisów, gdzie głos zabiorą, m.in. prof. dr hab. Krzysztof Baran, dr Mariusz Lekston, prof. dr hab. Jakub Stelina

oraz

2) panelową, podczas której wystąpią Przewodniczący KRASP i Rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. UW dr hab. Marcin Pałys, rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr hab. Andrzej Tretyn oraz Prorektor UAM ds. kadry i finansów prof. UAM dr hab. Tadeusz Wallas, a więc osoby na co dzień rozwiązujące problemy prawnej regulacji pracy nauczyciela akademickiego.

Do udziału w konferencji zapraszamy Wszystkich, którym problemy zatrudnienia nauczyciela akademickiego w kontekście rozwiązań statutowych, są bliskie.

Koordynator Merytoryczny Konferencji: dr Aleksandra Bocheńska

Więcej informacji na stronie  http://pracownik-2-0.amu.edu.pl/

Zobacz program