Data publikacji w serwisie:

Oświadczenie Rektora

Szanowni Państwo,

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest w bardzo dobrej kondycji finansowej. Ostatnie lata kończymy z bardzo wysokim wynikiem finansowym, dlatego mogliśmy realizować szereg inwestycji. W ostatnich trzech latach bez problemów znalazły się środki na sfinalizowanie wieloletniego planu inwestycyjnego 2004-2019, by do dotacji z budżetu Państwa dołożyć blisko 40 mln złotych wkładu własnego. Z tych własnych środków inwestycyjnych dofinansujemy też rewitalizację Collegium Heliodori, budowę akademika na Morasku, przebudowę parkingu na kampusie Ogrody i szereg innych drobniejszych inwestycji i remontów, których ogólny koszt każdego roku przekracza kwotę 10 mln złotych.

Na nadchodzące lata spoglądam również z optymizmem. 28 października 2019 roku na Zamku Królewskim ogłoszono wyniki konkursu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” – znaleźliśmy się wśród 10. wyróżnionych uczelni polskich. A zgodnie z warunkami konkursu ten sukces to nie tylko prestiż. Oznacza on też zwiększenie subwencji dla UAM w każdym z następnych siedmiu lat o niebagatelną kwotę 10% subwencji z 2019 r. Ta subwencja jest znana, więc można wyliczyć, że począwszy od bieżącego roku nasza subwencja będzie zwiększona o kwotę bliską 50 mln złotych. W pierwszych dniach stycznia br. w Ministerstwie odbyło się spotkanie rektorów 10. uczelni beneficjentów programu „ID-UB”, na którym z przedstawicielami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Finansów omawiano zasady finansowania tego programu. Wtedy to poinformowano nas o rządowym projekcie ustawy „o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020” (potocznie zwanej „ustawą okołobudżetową”, jak co roku przyjmowanej przez Sejm). Ustawa nadal jest na etapie prac parlamentarnych, ale z projektu wynika m.in. że przekazanie środków finansowych na program "Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza" nastąpi w formie skarbowych papierów wartościowych. To nie pierwszy raz dotacja z Ministerstwa ma mieć formę obligacji. Już w 2019 roku otrzymaliśmy z ten sposób wsparcie w wysokości bliskiej 40 mln złotych.

Przyjmijmy tę decyzję jako nowe wyzwanie, zmierzenie z którym pozwoli nam w pełni zrealizować plany związane z programem „ID-UB”. Dodam, że nasze Ministerstwo, świadome konieczności realizacji programu od początku roku, w ostatnich dniach grudnia wsparło UAM kwotą ponad 18 mln złotych, a także to, że wartość przekazanych obligacji będzie wyższa niż 10% wartości subwencji. Obligacje uczelnia będzie mogła sprzedać w miarę zapotrzebowania na środki finansowe. Pragnę więc zapewnić, że z pewnością z tym wyzwaniem sobie poradzimy. Apeluję o rozwagę i ostrożne wypowiedzi dla prasy. Myślmy przede wszystkim o tym, jak osiągnąć założenia programu, które przewidują znaczący wzrost liczby najwyżej notowanych publikacji i poszerzenie współpracy międzynarodowej w pracy badawczej.

Prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki

Rektor