Data publikacji w serwisie:

Profesor z UAM członkiem Rady Narodowego Centrum Nauki

Wybrano członków na nową kadencję Narodowego Centrum Nauki. Profesor Krystyna Bartol z UAM została członkiem kierownictwa Rady NCN. Pełni także funkcję Przewodniczącej Komisji Głównej K-1 Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce.

Nominacje nowym członkom Rady Centrum kadencji 2018-2020 wręczył wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Minister powołał dwunastu wybitnych polskich naukowców. Do ich zadań będzie należało m.in. wyznaczanie priorytetowych obszarów badań podstawowych, określanie warunków ogłaszanych przez NCN konkursów, ogłaszanie konkursów na stypendia doktorskie i staże podoktorskie czy wybór członków Zespołów Ekspertów, którzy oceniają składane do NCN wnioski.

Prof. dr hab. Krystyna Bartol - profesor zwyczajny i kierownik Zakładu Hellenistyki Instytutu Filologii Klasycznej na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Zajmuje się poezją grecką, zwłaszcza jej aspektami wykonawczymi, oraz poklasyczną prozą grecką. Jest autorką ośmiu książek, w tym szeroko cytowanej za granicą monografii Greek Elegy and Iambus. Studies in Ancient Literary Sources. Więcej o pracy naukowej i osiągnięciach można przeczytać w biogramie prof. dr hab. Krystyny Bartol.

Narodowe Centrum Nauki wspiera badania podstawowe, czyli prace empiryczne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne. Misją NCN jest działanie na rzecz wzrostu znaczenia polskiej nauki na arenie międzynarodowej oraz podniesienie jakości i efektywności badań naukowych dzięki konkurencyjnemu systemowi przyznawania grantów.

Fot. www.gov.pl