Data publikacji w serwisie:

Ruszają konkursy w ramach projektu UAM „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” PL|EN

7 maja rozpoczęły się nabory wniosków w ramach dwóch konkursów ID-UB obejmujących łącznie pięć działań (zadań) projektu:

1. Konkurs

  • Zadanie 1. Wsparcie umiędzynarodowienia UAM – przyjazdy wybitnych zagranicznych naukowców w ramach programów UAM Excellence Visiting Post-doctoral Researchers oraz UAM Excellence Visiting Professors (wnioskodawcy: pracownicy badawczy i badawczo-dydaktyczni UAM)
  • Zadanie 6. Wsparcie udziału naukowców i doktorantów w prestiżowych konferencjach naukowych (konkurs kierowany do pracowników badawczych, nauczycieli akademickich, pracowników badawczo-technicznych oraz doktorantów UAM )
  • Zadanie 7. Wsparcie umiędzynarodowienia kadry UAM - wyjazdy zagraniczne w ramach programu – International Junior and Senior Exchange (konkurs adresowany do pracowników badawczych, nauczycieli akademickich oraz pracowników badawczo-technicznych UAM)
  • Zadanie 34. Opracowanie szczegółowych zasad i realizacja pakietu wsparcia Study@research (konkurs dla studentów UAM (na studiach II stopnia lub ostatnich dwóch latach studiów jednolitych magisterskich)

2. Konkurs

  • Zadanie 8. Wsparcie publikowania w prestiżowych czasopismach naukowych (konkurs adresowany do pracowników i doktorantów UAM)

Łączny budżet obu konkursów przekracza 6 milionów złotych.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków konkursów oraz terminów składania wniosków odnaleźć można na stronie ID-UB w Intranecie (link - https://uam.sharepoint.com/sites/7114030000/SitePages/Aktualne-konkursy.aspx ) w zakładce „Aktualne konkursy”.


Two AMU “Initiative of Excellence – Research University" calls open on May 7!

Two calls open on May 7 within the  “Initiative of Excellence – Research University" (ID-UB) project. They include five project actions:

Call 1

  • Action 1. Support for the internationalisation of AMU - visits of outstanding foreign researchers within the framework of AMU Excellence Visiting Post-doctoral Researchers and AMU Excellence Visiting Professors programmes (applicants: AMU research and teaching staff)
  • Action 6. Support for participation of researchers and doctoral students in prestigious scientific conferences (Call addressed to AMU research and teaching staff, research technicians and PhD students)
  • Action 7. Support for the internationalisation of the Adam Mickiewicz University staff - International Junior and Senior Exchange (Call designed for AMU research and teaching staff, and research technicians)
  • Action 34. Development of detailed rules and implementation of Study@research support package (Call addressed to AMU MA-level students as well as 4th- or 5th-year students of 5-year study programmes)

Call 2

  • Action 8. Support for publications in prestigious research journals (for AMU staff and PhD students)

The overall budget of the calls exceeds 6 million PLN.

For detailed information about call requirements and proposal submission deadlines see the ID-UB Intranet website (link - https://uam.sharepoint.com/sites/7114030000/SitePages/Aktualne-konkursy.aspx ) (the Open calls section).