Data publikacji w serwisie:

Stanowisko Prezydium KRASP w sprawie projektu ustawy o ustroju sądów

Stanowisko Prezydium KRASP z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie projektu ustawy z 12 grudnia 2019 roku o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw.

Prezydium KRASP, kierując się troską o dobro naszego kraju, wyraża swój stanowczy sprzeciw wobec prób łamania trójpodziału władzy oraz podważaniu niezależności i niezawisłości sądów.

Jesteśmy głęboko zaniepokojeni wniesionym pod obrady Sejmu projektem nowelizacji ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw.

Uznając za swój obowiązek w ramach odpowiedzialności społecznej uniwersytetów reagowania w przypadkach zagrożenia dla podstawowych zasad ustrojowych naszego kraju, zwracamy uwagę, iż proponowane w projekcie zmiany prowadzą do podważenia fundamentów demokratycznego państwa prawa, określonym tak w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej jak i w prawie Unii Europejskiej.

Naruszenie tych fundamentów miałoby dalekosiężne skutki prowadzące do wyprowadzenia Polski ze wspólnoty krajów demokratycznych, praworządnych, tworzących Unię Europejską.

Jednocześnie Prezydium KRASP zdecydowanie popiera Stanowisko dziekanów wydziałów prawa polskich uniwersytetów w tej kwestii.

Zobacz dokument