Data publikacji w serwisie:

Wydawnictwo Naukowe UAM w ministerialnym wykazie wydawnictw

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało pierwszą wersję nowego wykazu wydawnictw. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu znalazło się na liście, którą przygotował zespół doradczy ministra składający się z 15 ekspertów biegłych w kwestiach bibliometrii i badań nad światowymi trendami w zakresie kanałów komunikacji naukowej.

Wykaz wydawnictw ma na celu m.in. docenienie roli monografii w naukach humanistycznych i społecznych. W ramach rozporządzenia o ewaluacji, które zostanie opublikowane w najbliższych tygodniach, liczba punktów za monografie zostanie podniesiona: z 25 do 80 punktów, a w przypadku monografii humanistycznych, społecznych i teologicznych opublikowanych w wąskiej grupie 36 najważniejszych wydawnictw światowych – do 300 punktów (oraz do 200 punktów w przypadku pozostałych dziedzin).

Wprowadzenie wykazu wydawnictw monografii naukowych do polskiego systemu ewaluacji nauki ma na celu usunięcie z przestrzeni komunikacji naukowej wydawnictw nierzetelnych, a pozostawienie wydawnictw, które stosują podstawowe zasady etyki publikacyjnej oraz posiadają ustaloną procedurę recenzowania proponowanych im tekstów naukowych.

Wykaz obejmuje 536 pozycji i powstał we współpracy ze środowiskiem naukowym. W przyszłości będzie uzupełniany przez Komisję Ewaluacji Nauki (KEN).

Więcej o nowym wykazie wydawnictw można dowiedzieć się z Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe.