Data publikacji w serwisie:

Dobre praktyki kształcenia na odległość – relacja z IV Dnia Jakości Kształcenia

9 lipca 2021 r. miała miejsce druga konferencja w ramach IV Dnia Jakości Kształcenia ‒ Dobre praktyki kształcenia na odległość. Wydarzenie odbyło się on-line za pośrednictwem platformy MS Teams.

Inicjatorami wydarzenia byli członkowie Rady ds. organizacji kształcenia na odległość w okresie zagrożenia epidemicznego, którzy wraz z wydziałowymi koordynatorami e-learningu stanowili najliczniejszą grupę prelegentów. Jak podkreślił na wstępie przewodniczący konferencji prof. Jacek Marciniak, Pełnomocnik Rektora UAM ds. kształcenia na odległość, pomysł na podzielenie się dobrymi praktykami okazał się w sposób naturalny kontynuacją pogłębionej refleksji na temat kształcenia na odległość, będącej przedmiotem konferencji Kształcenie zdalne na UAM – teraz i po pandemii, która odbyła się 15 czerwca 2021 r.

Konferencję otworzyła Prorektor ds. studenckich i kształcenia prof. Joanna Wójcik, a wśród uczestników wydarzenia swoją reprezentację miały wszystkie szkoły dziedzinowe, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu oraz Studium Językowe UAM. W trzech sesjach, na które podzielony został bogaty program tego spotkania, omówione zostały konkretne metody wypracowane na zajęciach prowadzonych w ciągu ostatniego półtora roku z wykorzystaniem narzędzi zdalnego kształcenia.

Tematem pierwszej sesji była specyfika zajęć prowadzonych w Szkole Nauk Przyrodniczych i Szkole Nauk Ścisłych, w których jednym z istotniejszych zagadnień był wybór i zastosowanie form kształcenia zdalnego zastępujących zajęcia laboratoryjne. Mimo braku zdalnego ekwiwalentu dla laboratoriów w efekcie tych poszukiwań powstały nagrania filmowe, które z powodzeniem mogą służyć jako profesjonalne materiały dydaktyczne wspierające zajęcia praktyczne. Poszukiwaniu nowych metod kształcenia i sprawdzania wiedzy, a także przeniesieniu mentoringu w relacji mistrz‒uczeń na grunt współpracy online towarzyszyło zresztą pytanie, jak zdobyć i utrzymać uwagę studentów podczas zajęć zdalnych, a idąc dalej: jak zadbać o relacje ze studentami.

Uczestnicy drugiej sesji, poświęconej kształceniu w Szkole Nauk Społecznych i na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu, dzieląc się swoimi doświadczeniami oraz wynikami badań dotyczących dobrostanu studentów w czasie pandemii, dokonali próby odpowiedzi na to ostatnie pytanie. Dobitnie wybrzmiała w tej części spotkania potrzeba szczególnej dbałości o relacje ze studentami, które, mimo że zapośredniczone w nowych technologiach, są podstawą kontaktu w zdalnym kształceniu. Osobną kwestią omawianą podczas tej sesji okazało się prowadzenie zdalnej edukacji artystycznej, które stało się źródłem pionierskich i inspirujących rozwiązań.

Trzecia sesja, która zebrała przedstawicieli Szkoły Nauk Humanistycznych, Szkoły Nauk o Języku i Literaturze oraz Studium Językowego UAM, ukazała szeroki wachlarz metod e-learningowych stosowanych w kształceniu zdalnym na kierunkach humanistycznych oraz w kształceniu językowym, podkreślając rolę dobrej jakości metod i materiałów dydaktycznych. Wystąpienia prelegentów dowiodły nie tylko tego, że w znaczący sposób poszerzyliśmy granice myślenia o kształceniu na odległość, okazało się także, że dzięki technikom zdalnego kształcenia granice przestają mieć znaczenie w międzynarodowej współpracy online.

Na zakończenie konferencji Pani Prorektor ds. studenckich i kształcenia prof. Joanna Wójcik oraz prof. Jacek Marciniak, Pełnomocnik Rektora UAM ds. kształcenia na odległość, podziękowali uczestnikom spotkania za podzielenie się dobrymi praktykami i za dokonanie całościowego spojrzenia na zdalne kształcenie na wszystkich jego poziomach.