Data publikacji w serwisie:

III Dzień Jakości Kształcenia UAM już za nami

Konferencja organizowana przez Radę ds. Jakości Kształcenia oraz Wydział Biologii w bieżącym roku akademickim trwała dwa dni. 4 i 5 grudnia 2018 roku środowisko uniwersyteckie miało okazję wymienić się dobrymi praktykami. Tematem przewodnim był związek badań naukowych i jakości kształcenia. W konferencji udział wzięli Rektorzy UAM, przedstawiciele władz dziekańskich, nauczyciele akademiccy, pracownicy administracji, doktoranci oraz studenci.

III Dzień Jakości Kształcenia otworzyła Prorektor ds. kształcenia UAM,  Prof. Beata Mikołajczyk wraz z Dziekanem Wydziału Biologii, Prof. Przemysławem Wojtaszkiem. Prof. Beata Mikołajczyk podkreślała, że UAM chce stać się jednostką badawczą w opartą o dobre praktyki. Prof. Przemysław Wojtaszek w dalszej części konferencji, na przykładzie wydziału macierzystego, omówił zagadnienie badań naukowych w procesie kształcenia. Zaprezentował zarówno misję, jak i wizję Wydziału Biologii, w których to badania naukowe stanowią istotny element.

W dalszej części przedstawiono efekty realizacji zwycięskich projektów III edycji konkursu projakościowego Prorektora ds. kształcenia. Prof. UAM dr hab. Małgorzata Garnczarska zaprezentowała projekt KRAB – Kierowanie rozwojem aktywności badawczej, stanowiący pilotażowy program tutoringu na Wydziale Biologii. Prof. UAM dr hab. Renata Jastrząb z Wydziału Chemii  przedstawiła studencki projekt wolontariatu, mający na celu poprawę jakości zdobywanych na wydziale kwalifikacji. Ks. prof. UAM dr hab. Andrzej Bohdanowicz przedstawił wyniki badania ankietowego, przeprowadzonego w ramach projektu „Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych w badaniach naukowych przez studentów Wydziału Teologicznego”.

Pierwszy dzień konferencji zamknęła debata na temat studiów doktoranckich oraz nadchodzących w tym zakresie zmian, tj. Szkół Doktorskich. Rozmowę moderował prof. dr hab. Ryszard Naskręcki – Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej. W debacie wzięły udział przedstawicielki doktorantów, kierowników studiów doktoranckich oraz promotorów.

Drugiego dnia konferencji wystąpił gość specjalny, Prof. SGH dr hab. Ewa Chmielecka – przedstawicielka Polski w EQF Advisory Group przy Komisji Europejskiej; promotorka i ekspertka procesu bolońskiego, która w rozmowie z Prorektor ds. Kształcenia prof. Beatą Mikołajczyk poruszyła tematy różnic między uniwersytetem badawczym, a uczelnią „przedsiębiorczą”. Nakreślony został zarys współczesnego uniwersytetu badawczego, przed którym stoi wyzwanie pogodzenia tych dwóch skonfliktowanych charakterystyk. Z tej części konferencji wybrzmiał postulat wykształcenia nowej odpowiedzialności uniwersytetu – jest to odpowiedzialność „ZA otoczenie społeczne a nie WOBEC NIEGO”.

Następnie uczestnicy wysłuchali debaty „Kształcenie przez badanie” z udziałem Dziekana Wydziału Biologii, członkini Komisji ds. Strategii i Zarządzania Uczelnią, laureatów programów grantowych, z moderatorem w osobie Prorektor ds. kształcenia Prof. Beaty Mikołajczyk. W dyskusji poruszonych zostało kilka ważnych kwestii, między innymi konieczność zabiegania o najlepszych kandydatów na studia, jak również potrzeba przełamywania psychologicznych barier w kontaktach uczeń-mistrz. Debatowano nad sposobami kształtowania umiejętności komunikacyjnych. Zastanawiano się nad rolą prac dyplomowych w kształceniu przez badanie. Dyskutowano kształt studiów II stopnia na UAM, celem podniesienia ich atrakcyjności i konkurencyjności na rynku edukacyjnym.

W drugim dniu konferencji, uczestnicy mieli ponadto okazję do międzywydziałowej wymiany doświadczeń. W bibliotece Wydziału Biologii wydziały przy swoich stoiskach prezentowały dobre praktyki kształcenia i inicjatywy edukacyjne realizowane poprzez powiązanie kształcenia z badaniami naukowymi. Na kilkadziesiąt minut biblioteka wydziałowa zamieniła się w przestrzeń gwarnej, żywej i autentycznej dyskusji o jakości w kontekście badań naukowych

Konferencję zamknął panel dyskusyjny: „Prowadzenie badań naukowych z perspektywy osób z niepełnosprawnościami”, moderowany przez prof. UAM dr hab. Roberta Kmieciaka - Pełnomocnika Rektora ds. równego traktowania, z udziałem Pełnomocnika Dziekana WNGiG ds. równego traktowania, psychologicznego konsultanta i doradcy ds. procesu studiowania UAM, przedstawiciela doktorów,  oraz członków Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych Ad Astra. Zastanawiano się nad sposobami wsparcia studentów z niepełnosprawnościami poznawczymi. Podkreślona została potrzeba indywidualizacji toku i organizacji studiów. Dyskutowana była skuteczność działań podejmowanych na UAM w obszarze wyrównywania szans osób z niepełnosprawnościami. Wskazane zostały problemy, z którymi mierzą się młodzi badacze z niepełnosprawnościami.

Dwudniową konferencję zamknęła Prorektor ds. kształcenia Prof. Beata Mikołajczyk, która podziękowała wszystkim uczestnikom za żywe i merytoryczne debaty. Podkreśliła konieczność wypracowania przez UAM w zewnętrznym, determinującym nas świecie własnego modelu uniwersytetu, z elementami dobrego zarządzania i dobrego kształcenia. Uczuliła na potrzebę stworzenia strategii ogólnouniwersyteckiej, budującej wspólnotowe postrzeganie UAM jako całości. Zapewniła, że na zasygnalizowane podczas całej konferencji problemy uniwersytet będzie szukał remedium.