Data publikacji w serwisie:

Informacje dla studentów dot. zawieszenia zajęć

Komunikat w związku z zawieszeniem na UAM zajęć dydaktycznych w okresie od 11 marca do odwołania wydała także prorektor prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią.

W związku z zawieszeniem na UAM zajęć dydaktycznych w okresie od 11 marca do odwołania, informuję uprzejmie, że:
  1. ważność legitymacji studenckich - na mocy decyzji Ministra NiSW - będzie przedłużona do 31 maja;
  2. wszystkie zajęcia, które nie odbędą się w okresie od 11 marca 2020 r. do odwołania, zostaną odrobione - dotyczy to zarówno studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych;
  3. zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych poza terenem uczelni;
  4. w okresie zawieszenia zajęć nie przeprowadza się indywidualnych konsultacji - zawiesza się dyżury nauczycieli akademickich;
  5. w okresie zawieszenia zajęć nie przeprowadza się żadnych egzaminów ani zaliczeń;
  6. wszelkie wydane już decyzje dotyczące przedłużeń sesji, itp. ulegają automatycznemu wydłużeniu o okres równy okresowi zawieszenia zajęć;
  7. organizacja roku akademickiego 2019//2020 zostanie zmieniona tak, by umożliwić realizację zajęć z okresu zawieszenia;
  8. biblioteki oraz administracja funkcjonują bez zmian - zatem nie przewiduje się większych opóźnień w wypłatach stypendiów czy rozpatrywaniu wniosków i odwołań stypendialnych, jednak obsługa studentów w BOSach i innych biurach odbywa się wyłącznie drogą mailową, elektroniczną lub korespondencyjną - w celu ułatwienia tej ostatniej zobowiązuje się Wydziały do wystawienia przed siedzibami BOSów skrzynek podawczych;
  9. w bibliotekach wydziałowych nieczynne będą wypożyczalnie i czytelnie - za ewentualne przedłużenia w tym okresie biblioteki nie będą naliczały kar;
  10. w przypadku, gdy wcześniej zaplanowane staże i praktyki studenckie pokryją się z przedłużonym okresem zajęć - wszelkie kwestie z tym związane będą indywidualnie rozpatrywane przez prodziekanów właściwych do spraw studenckich.

Zachęcam wszystkich Państwa do stosowania się do zaleceń służb medycznych.

Z wyrazami szacunku

prorektor prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska