Data publikacji w serwisie:

Konkurs na Najlepszy Debiut Historyczny Roku

Instytut Pamięci Narodowej oraz Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk ogłaszają trzynastą edycję Konkursu im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej.

Do udziału w konkursie zapraszamy autorów niepublikowanych prac magisterskich i doktorskich, poświęconych historii Polski i Polaków w XX wieku, obronionych w okresie od 1 listopada 2018 do 31 października 2020. Prosimy autorów o przesłanie prac do 6 listopada 2020.

Konkurs ogłoszony jest w dwóch kategoriach:

  • prac magisterskich
  • prac doktorskich.

I nagrodą w obu kategoriach jest okolicznościowy dyplom, wydanie pracy przez IPN oraz IH PAN w formie książkowej wraz honorarium wypłacanym po podpisaniu umowy wydawniczej z IPN: 10 000 PLN w przypadku najlepszych prac magisterskich, 25 000 PLN w przypadku najlepszych prac doktorskich.

II nagrodę stanowi okolicznościowy dyplom, wydanie przez IPN oraz IH PAN pracy w całości lub części wraz z honorarium autorskim. Obok dwóch głównych nagród Komisja Konkursowa może przyznać w każdej kategorii 1–3 wyróżnienia. Komisja może też zrezygnować w każdej z kategorii konkursowych z przyznania I nagrody i zamiast tego przyznać jedną lub dwie II nagrody.

Podpisanie umowy wydawniczej i wypłata nagrody-honorarium będą możliwe pod warunkiem przejścia całości procedur wydawniczych obowiązujących w IPN, łącznie z uzyskaniem dwóch pozytywnych recenzji specjalistów od danej problematyki, wskazanych przez wydawcę.

Prace konkursowe należy nadsyłać:

1) w formie wydruku obronionej pracy (bez żadnych zmian dokonanych później),

2) z załączoną klauzulą RODO,

w nieprzekraczalnym terminie do 6 listopada 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Instytut Pamięci Narodowej
ul. Postępu 18
02-676 Warszawa

z dopiskiem „Konkurs na Najlepszy Debiut Historyczny Roku"

Pracę do konkursu zgłasza jej autor. Prace magisterskie powinny zostać zaopatrzone w pisemną opinię promotora, natomiast doktorskie – w kopie recenzji powstałych w trakcie przewodu. Organizatorzy konkursu nie zwracają nadesłanych prac. W zgłoszeniu konkursowym należy podać adres pocztowy, mailowy oraz numer telefonu autora pracy. Prosimy także o dołączenie do wysłanej pracy jej wersji elektronicznej (najlepiej w formacie pdf).

W konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione w Instytucie Pamięci Narodowej oraz Instytucie Historii PAN. Prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową, powołaną przez Prezesa IPN oraz Dyrektora Instytutu Historii PAN.

Ogłoszenie wyników nastąpi w terminie do końca grudnia 2020 r.

Informacji na temat konkursu udziela:
Monika Dobrzeniecka
tel. (22) 581 85 90
debiut@ipn.gov.pl

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie IPN.