Data publikacji w serwisie:

Konkurs Rzecznika Praw Dziecka na najlepszą pracę magisterską i doktorską

Do 15 marca  2023 r. można przesyłać prace na konkurs ogłoszony przez Rzecznika Praw Dziecka. Rzecznik zaprasza do udziału wszystkie osoby, które w ciągu trzech ostatnich lat uzyskały stopień magistra lub tytuł doktorski, broniąc pracy o tematyce związanej z prawami dziecka lub instytucjami rzecznictwa praw dziecka w Polsce i na świecie.

Zgłosić pracę do konkursu może autor pracy lub – w porozumieniu i za pisemną zgodą autora – promotor pracy czy władze uczelni. Oceny prac dokona komitet konkursowy w składzie 5-osobowym, powołanym przez Rzecznika Praw Dziecka.

Nagroda główna w kategorii prac doktorskich wynosi 5 000 zł, a w kategorii prac magisterskich – 3 000 zł. Można również otrzymać w obu kategoriach wyróżnienia.

Podstawą wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie w terminie – decyduje data złożenia w Biurze RPD lub data stempla pocztowego – dwóch kopii na płytach CD lub dyskach przenośnych (pendrive), zawierających wersję elektroniczną zgłaszanej pracy magisterskiej lub doktorskiej obronionej w roku 2020, 2021 lub 2022, odpowiadającej warunkom zawartym w regulaminie konkursu, wraz z podpisanymi oświadczeniami.

Dokumenty opisujące zasady konkursu i niezbędne do wzięcia w nim udziału znajdują się na stronie Rzecznika Praw Dziecka.