Data publikacji w serwisie:

Laureaci IV edycji konkursu Fund_Akcja wyłonieni

Interaktywna, popularnonaukowa wystawa dotycząca geologii planetarnej na Pyrkonie, warsztaty nt. bezpieczeństwa i zagrożeń terrorystycznych w szkołach czy Laboratorium bez granic dla dzieci przebywających w poznańskich szpitalach. To tylko niektóre z 22 zwycięskich projektów IV edycji konkursu Fund_Akcja.

Znamy już tegorocznych laureatów konkursu Fund_Akcja, organizowanego przez Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM. W sumie dofinansowanie uzyskają 22 projekty związane ze środowiskiem akademickim Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Łączna suma dofinansowania to ponad 100 tysięcy złotych.

Jak co roku oceniana była zbieżność z celami statutowymi Fundacji UAM, wartość merytoryczna, skala działania, czy zasadność kosztów. Do konkursu zgłoszono 68 aplikacji z prawie wszystkich wydziałów Uniwersytetu. Proponowane projekty mieściły się w 3 kategoriach:

  • upowszechnianie osiągnięć naukowo-badawczych, dydaktycznych lub organizacyjnych UAM,
  • popularyzacja nauki lub przedsiębiorczości,
  • kultura.

Wśród tegorocznych laureatów znalazły się 22 projekty, a łączna kwota dofinansowania sięga 106 000 zł.

Poniżej znajdują się opisy zwycięskich projektów.

Laureaci IV edycji konkursu Fund_Akcja:

Studenckie Koło Naukowe Fizyków Fusion, Wydział Fizyki, 2020 ROKIEM FIZYKI- POPULARYZUJMY NAUKĘ

Inspiracją, do napisania tego wniosku było ustanowienie przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej rok 2020 Rokiem Fizyki. Chcemy, aby Rok Fizyki przyczynił się do popularyzacji tego przedmiotu i wpłynął na nasze życie codzienne. Zainteresowanie fizyką, niezwykle ciekawa;nauką eksperymentalną, przekłada się zawsze na wzrost umiejętności w tym zakresie kolejnych pokoleń. A połączenie fizyki z informatyką pozwala budować społeczeństwo informatyczne. W związku z powyższym chcielibyśmy, jako przedstawiciele tej pięknej dyscypliny nauki, zaprezentować swoje spojrzenie na propagowanie fizyki wśród młodzieży i dzieci. W popularyzacji nauki niezwykle ważną rolę odgrywa właściwy dobór tematu i środków do konkretnej grupy docelowej. Istotne jest też samo podejście do słuchaczy oraz sposób prowadzenia zajęć. Elektronika to dział fizyki, którego nauka jest najskuteczniejsza poprzez praktykę. Podczas lekcji w szkołach nie ma miejsca, ani czasu na budowę układów. Elektronika jest zaniedbaną dziedziną, a w połączeniu z programowaniem, niezwykle potrzebną i przyszłościową. SKNF Fusion wychodzi więc z inicjatywą prowadzenia warsztatów elektronicznych (dla młodszych i mniej zaawansowanych) oraz programowania Arduino dla tych, którzy poznali już podstawy elektroniki. Warsztaty programowania Arduino pozwolą uczestnikom wkroczyć w świat elektroniki cyfrowej, tak ważnej w dzisiejszym cyfryzacyjnym społeczeństwie. Dzięki zastosowaniu mikrokontrolerów Arduino umożliwimy sterowanie układami elektronicznymi z poziomu komputera, a także wprowadzimy do szkolenia elementy programowania użytkowego, pokazując jego praktyczne zastosowania. Uczestnicy warsztatów po przeprowadzonych zajęciach przyswoją wiedzę z zakresu potencjału i prądu elektrycznego. Dzięki zbudowanym obwodom elektrycznym poznają cechy i zachowania podstawowych elementów elektronicznych (oporniki, żarówki, przełączniki, diody, kondensatory), a nawet zobaczą praktyczne zastosowanie znanych z lekcji fizyki praw Ohma czy Kirchhoffa. Usystematyzują też wiedzę o ładunku elektrycznym, przewodnikach i izolatorach czy pojemności elektrycznej. Zakres zdobywanej wiedzy można zmieniać poprzez dobór trudności budowanych układów do wieku i zaawansowania uczestników. Nasze spotkania poprzez urozmaicenie ich pokazami, które w całości będą opracowywane przez SKNF Fusion, przyczynią się do popularyzacji fizyki w społeczeństwie i być może zachęcą młodych ludzi do wyboru swojej drogi życiowej z wykorzystaniem fizyki.

Krajowy Komitet Organizacyjny Ogólnopolskiego Festiwalu Nauki Przyrodnicze na Scenie, Wydział Fizyki, 12. Ogólnopolski Festiwal "Nauki Przyrodnicze na Scenie" 18-19.09.2020

Exposé Pana Premiera M. Morawieckiego z dnia 19.11.2019 podkreślało m.in. wagę innowacyjności, przedsiębiorczości i polityki gospodarczej, które powinny służyć rozwojowi Polski i każdego Polaka, a to wymaga dobrej oferty oświatowej i dobrego kształcenia w polskich wyższych uczelniach. Aby osiągnąć wysoki poziom wykształcenia Polaków potrzebne jest współdziałanie wyższych uczelni, nauczycieli uczniów przekonanych o wadze solidnego wykształcenia.

Takim projektem łączącym wysiłki wymienionych podmiotów jest europejski projekt Science on Stage (SonS), w którym Polska aktywnie uczestniczy od początku istnienia projektu tj. od roku 2000. W ramach tego projektu, co roku na przemian, odbywają się krajowe i europejskie festiwale SonS. W festiwalach krajowych, które zawsze odbywają się na Wydziale Fizyki UAM w Poznaniu, po ewaluacji wstępnej biorą udział nauczyciele przedmiotów przyrodniczych i ich uczniowie z całej Polski w liczbie około 300 osób.

Z satysfakcją obserwujemy tak wielkie zainteresowanie krajowymi festiwalami nauczycieli i uczniów, ponieważ udział w festiwalu pozwala im pogłębić swoją wiedzę, wymienić doświadczenia dydaktyczne i pokazać swoje osiągniecia w kategoriach: demonstracje, działania artystyczne o tematyce związanej z naukami przyrodniczymi oraz przedstawić własne projekty badawcze za pomocą prezentacji multimedialnych. Nauczyciele laureaci festiwalu krajowego uczestniczą w europejskich festiwalach SonS odbywających się w różnych krajach Europy. Dotychczas w krajowych festiwalach uczestniczyło kilka tysięcy nauczycieli i uczniów. Nauczyciele, którzy prowadzili grupy uczniowskie prezentujące swoje projekty na tym festiwalu, zgodnie twierdzą, że dzięki zdobytym (miękkim) umiejętnościom uczniowie stają się wyróżniający, przebojowi i z powodzeniem kontynuują edukację na dalszych etapach. Ogniskują na swojej aktywności uwagę rówieśników i z sukcesem funkcjonują w życiu zawodowym, a wielu z nich zdobyło już stopnie naukowe. Ponad stu nauczycieli, laureatów krajowych festiwali, brało udział w europejskich festiwalach.

Festiwale SonS, te krajowe jak i europejskie, istotnie przyczyniają się do podniesienia wiedzy i umiejętności dydaktycznych nauczycieli i pogłębiają zainteresowanie uczniów przedmiotami ścisłymi i przyrodniczymi (fizyka, matematyka, informatyka, biologia, chemia), działaniami inter-dyscyplinarnymi i nowymi technologiami. Stanowią naturalne przedłużenie szeroko finansowanych projektów popularyzujących i upowszechniających naukę tak, by komplementarnie pobudzać własną aktywność i kreatywność uczniów. Pokazują potrzebę samodzielnego rozszerzania przez uczniów swojej wiedzy i przygotowują młodzież do przyszłej aktywności w nauce, przemyśle, przedsiębiorczości, co służy zapobieganiu tworzenia się luki pokoleniowej w tych dziedzinach naszego życia, w których wymagane jest solidne przygotowanie w zakresie nauk ścisłych.

Dr Agata Wawrzyńczak, Wydział Chemii, Co chemicznego czai się w kosmetykach?

Głównym założeniem warsztatów „Co chemicznego czai się w kosmetykach?” jest włączenie się w popularyzację nauki i wiedzy, co stanowi istotny aspekt w działalności Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Trend ten jest niezwykle ważny w obecnych czasach, gdy młodzi ludzie zewsząd atakowani są pseudonaukowymi teoriami propagowanymi przez środki masowego przekazu oraz media społecznościowe. Każda działalność propagująca wiedzę wydaje się być tutaj niezwykle cenna, gdyż pozwala na budowę społecznego zrozumienia i poparcia oraz tworzenie zainteresowania nauką oferowaną przez renomowane ośrodki.

Proponowane warsztaty umożliwią uczestnikom własnoręczne przygotowanie wybranych kosmetyków, np. kremu do rąk lub stóp, maseczek i peelingów do twarzy, musujących kul do kąpieli, pudru do twarzy lub cieni do powiek. Preparaty te będzie można zabrać ze sobą i wykorzystać w domu lub podarować bliskiej osobie, czemu dodatkowo sprzyjać będzie okres realizacji projektu. Ponadto, uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z ciekawostkami dotyczącymi chemii kosmetycznej, które rozmieszczone będą w formie atrakcyjnych wizualnie posterów. Dzięki połączeniu podstaw teoretycznych oraz praktyki w zakresie chemii kosmetycznej, można będzie w bardzo przystępny sposób zwrócić uwagę uczestników na fakt, że chemia otacza nas ze wszystkich stron i jednocześnie uświadomić im, że tak chętnie propagowane obecnie hasło „chemia to zło” nie przystaje do rzeczywistości. Przygotowując od podstaw preparaty kosmetyczne, których receptury w większości będzie można bez problemu odtworzyć w domu, uczestnicy będą mogli sobie uświadomić, że nawet najbardziej „ekologiczne” kosmetyki opierają się na substancjach chemicznych.

Marta Smolińska, Wydział Biologii, Laboratorium bez granic. To nie czary - to nauka

Projekt skierowany jest do uczniów, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą wziąć udziału z zajęciach laboratoryjnych na Uniwersytecie podczas "Nocy Biologów", "Nocy Naukowców" czy "Festiwalu Nauki i Sztuki". Z powodu pobytu w szpitalu pozbawieni są również możliwości uczestniczenia w takich zajęciach w placówkach szkolnych. Nasze "Laboratorium bez granic" jest możliwe do zrealizowania w przyszpitalnych szkołach i świetlicach. Poprzez zaskakujące i zachwycające eksperymenty chcemy przekazać dużą dawkę wiedzy. Dzieci będą mogły samodzielnie wykonywać eksperymenty chemiczne i fizyczne przy przygotowanych do tego stanowiskach badawczych.

Klasy Akademickie Wydziału Chemii UAM, Wydział Chemii, Rozwijamy chemiczne pasje i pokazujemy jak chemia chroni czysty świat.

Założeniem projektu jest rozwijanie u uczniów szkół licealnych a także podstawowych wiedzy chemicznej oraz wskazywanie możliwości wykorzystania wykształcenia chemicznego w rozwijaniu czystych i bezodpadowych technologii. Zadaniu temu służą organizowane w ramach prowadzonych klas akademickich Sympozja, podczas których uczniowie prezentują wyniki realizowanych projektów badawczych wpisujących się w problem czystego środowiska.

W ramach projektu „Klasy Akademickie” oprócz regularnych zajęć laboratoryjnych oraz warsztatowych organizujemy spotkania międzyszkolne, o charakterze sympozjów, podczas których uczniowie prezentują rezultaty zaproponowanych przez nich projektów badawczych.

Kreatywność młodzieży w wyborze tematu projektu, a także plany części doświadczalnej budzą podziw i w większości prac znacznie wykraczają poza ramy programowe i zakres materiału przewidziany tak dla szkół średnich, jak i podstawowych. Bardzo często konieczne do realizacji projektu eksperymenty uczniowie wykonują w salach laboratoryjnych Wydziału Chemii pod opieką pracowników, a także nauczycieli.

Dr Magdalena Kugiejko, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, W kolorowej atmosferze

Jednym z bardzo ważnych obszarów działań Władz Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych jest edukacja i tworzenie warunków dla rozwijania indywidualnych zainteresowań dzieci i młodzieży. Inicjatywa obejmuje współpracę ze szkołami podstawowymi, liceami i technikami, w ramach której oferuje się szkołom ofertę wykładów i warsztatów. Wymiana doświadczeń w zakresie pracy z uczniami oraz wspomagania ich rozwoju naukowego obejmuje organizację licznych inicjatywy angażujących uczniów oraz nauczycieli. Pod swoimi „skrzydłami” WNGiG ma osiemnaście szkół, jednak nie poprzestajemy na tym rozszerzając nasze działania, kierując prelekcje i warsztaty do szerszego audytorium z całej Wielkopolski.

Oczywiście celem projektu jest, poza edukacją, również dobra zabawa, dlatego planujemy na zakończenie wizyty na WNGiG - "Bitwę kolorów" - proszki Holi - wszystko będzie miało miejsce na zewnątrz przed budynkiem (wyposażenie uczniów w woreczki z pyłem).

Koło Naukowe Geologów UAM, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Geologia na Pyrkonie.

W czasie Pyrkonu 2020 zamierzamy ponownie przygotować interaktywną, popularnonaukową wystawę dotyczącą geologii planetarnej – jeszcze lepszą i większą niż w zeszłym roku. Cała wystawa będzie zbudowana na planie układu słonecznego. Przygotujemy wyskalowane modele planet pokazujące stosunek wielkości poszczególnych ciał niebieskich, które będą rozmieszczone na terenie całych Międzynarodowych Targów Poznańskich w odległościach odpowiadających wyskalowanym orbitom poszczególnych planet. Wszystkie elementy naszej wystawy będą rozstawione zgodnie z ich lokalizacją w Układzie Słonecznym: materiały odnoszące się do Marsa będą znajdowały się w odległości odpowiadającej wyskalowanej orbicie Czerwonej Planety, a wystawa meteorytów zostanie umieszczona w odległości odpowiadającej pasowi asteroid. Tegoroczna edycja będzie poświęcona wulkanizmowi na Ziemi i w Układzie Słonecznym. Naszym głównym eksponatem będzie wybuchający model wulkanu Olympus Mons (największy wulkan w naszym Układzie Słonecznym o wysokości 26 km znajdujący się na Marsie). Nasz model będzie niemal tak samo okazały, bo będzie miał wysokość 1.5 metra. Wulkan będzie co godzinę przechodził erupcję składającą się z następujących części: 1) trzęsienie ziemi, 2) wyziewy wulkaniczne wydobywające się z wulkanu, 3) wyrzucenie bomb wulkanicznych, 4) wypływ lawy zmieniającej kolor w czasie stygnięcia z czerwonej na czarną. Wybuchom wulkanu towarzyszyć będą wyjaśnienia prowadzone przez studentów geologii UAM. Dookoła wulkanu będą rozmieszczone trójwymiarowe modele wulkanów z Ziemi i innych planet, jak i plakaty wyjaśniające zagadnienia związane z przestrzenią kosmiczną oraz wulkanizmem. Kolejną częścią naszej wystawy będą meteoryty z kolekcji Muzeum Ziemi, w tym ponad 260-kilogramowy fragment meteorytu Morasko znalezionego kilka lat temu w Poznaniu. Wylądował on na Ziemi około 5 tysięcy lat temu (jak ustalili niedawno naukowcy z naszej uczelni) i jego fragmenty wybiły 7 kraterów, z których jeden liczy ok. 100 metrów. Wystawie meteorytów będą towarzyszyć plakaty wyjaśniające zawiłości meteorytyki, jak i impaktologii. Dodatkowo, oglądający będą mieli okazję „pomacać meteoryta” i dotknąć skał starszych niż Ziemia. Planujemy uruchomić również stanowiska interaktywne wiążące tematykę interesującą uczestników Pyrkonu i geologię. Przygotujemy wystawę odnoszącą się do popularnej gry Minecraft, jak i najciekawszych geologicznych motywów w fantastyce i science-fiction, a także umożliwimy dotknięcie niektórych eksponatów (np. wibranium w Czarnej Panterze, obsydian w Grze o Tron i inne skały występujące w grach czy książkach fantasy). Gotowe będą także stanowiska umożliwiające przyjrzenie się skałom i minerałom pod mikroskopem.

Dariusz Drążkowski, Wydział Psychologii i Kognitywistyki, Rozwój kompetencji psychospołecznych wychowanków domów dziecka w Wielkopolsce

Głównym założeniem projektu jest rozwój kluczowych kompetencji społecznych (m.in. asertywności, autoprezentacji, występowania publicznego, aktywnego słuchania) i psychologicznych (m.in. radzenia sobie ze stresem, efektywnego uczenia się, kreatywności, redukcji uprzedzeń) wychowanków z domów dziecka z terenu Wielkopolski. Z uwagi na to, że wychowankowie domów dziecka nie wychowują się w rodzinach, gdzie socjalizacja i rozwój psychospołeczny przebiegają w najbardziej optymalnych ku temu warunkach, rozwój ich umiejętności społecznych i zdolności do radzenia sobie z trudnymi emocjami i stresem może być utrudniony. Wychowankowie domów dziecka mają gorszy dostęp do zasobów edukacyjnych (w postaci dodatkowych zajęć) i finansowych (które mogliby przeznaczyć nasamorozwój) niż ich rówieśnicy wychowywani w rodzinach. Prezentowany projekt wychodzi na przeciw wybranym potrzebom społecznym i edukacyjnym wychowanków domu dziecka umożliwiając im nabycie kompetencji, które ułatwia im nie tylko bieżące funkcjonowanie, ale także przyszłe funkcjonowanie, zwłaszcza zawodowe.

Stowarzyszenie Absolwentów UAM, Vivat academia! 30 lat działalności SAUAM

Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza z perspektywy 30 lat; upamiętnienie dorobku Stowarzyszenia w oparciu o źródła historyczne znajdujące się w archiwum Stowarzyszenia i UAM takie jak np.: fotografie, które w większości nadają się do reprodukcji w książce. Projekt publikacji zakłada wykorzystanie wspomnień osób szczególnie aktywnie angażujących się w sprawy SAUM. Treść książki będzie skupiona wokół problemów, którymi Stowarzyszenie się zajmowało przez całe 30-lecie. Szczególną uwagę zajmie miejsce Stowarzyszenia w działalności Uniwersytetu jako całości.

Zakład Sztuki Nowoczesnej, Wydział Nauk o Sztuce, Zakład Sztuki Nowoczesnej w ARSENALE

Projekt „Zakład Sztuki Nowoczesnej w ARSENALE” polega na współpracy Zakładu/Pracowni Sztuki Nowoczesnej na Wydziale Nauk o Sztuce UAM z Galerią Miejską ARSENAŁ w Poznaniu. Najważniejszym założeniem projektu jest upowszechnienie i popularyzacja badań nad sztuką nowoczesną i współczesną pracowników naukowych i dydaktycznych Zakładu Sztuki Nowoczesnej (ZSN) UAM poprzez organizację i współorganizację wydarzeń kulturalnych w Galerii Miejskiej ARSENAŁ. Podjęte działania będą polegały na prowadzeniu przez akademików z ZSN wykładów, warsztatów, prezentacji, debat, dyskusji i spotkań w przestrzeniach ARSENAŁU. Będą to spotkania/debaty z artystkami i artystami, kuratorkami i kuratorami, autorkami i autorami książek oraz wykłady na temat najnowszych zjawisk artystycznych i naukowych w historii sztuki, przeznaczone dla szerokiej publiczności ARSENAŁU.

Dawid Wojdowski, Wydział Teologiczny, Ogólnopolskie Forum Ceremoniarzy Wyższych Diecezjalnych Seminariów Duchownych

Forum, organizowane już po raz drugi, jest pomysłem kleryków, którzy jednocześnie są studentami Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu. Forum będzie trwało trzy dni, w trakcie których będą odbywały się różne spotkania, wykłady i konferencje. Hasłem tegorocznego wydarzenia jest: ,,Liturgia. Między sacrum a profanum". Pierwszy i trzeci dzień to czas na integrację uczestników, spotkania z zaproszonymi kapłanami, zwiedzanie zabytków Poznania. Drugi dzień to czas ogólnopolskiej konferencji naukowej. W części dopołudniowej odbywać się będą wykłady zaproszonych profesorów m.in. ks. prof. dr hab. Stanisław Araszczuk, ks. prof. UMK dr hab. Daniel Brzeziński, ks. dr hab. Dominik Ostrowski, ks. prof. UAM dr hab. Dariusz Kwiatkowski, ks. dr Andrzej Megger, ks. dr Tomasz Sałatka. W części popołudniowej odbędą się sesje dla studentów i doktorantów. Po zakończonym wydarzeniu planujemy wydać publikacje z referatami uczestników. Forum skierowane jest do studentów teologii na specjalności kapłańskiej. Jednak konferencja będzie udostępniona dla wszystkich, którzy będą chcieli w niej uczestniczyć.

Radosław Trepanowski, Wydział Psychologii i Kognitywistyki, III Ogólnopolska Konferencja Kół Nauk Psychologicznych Psychozjum

Tegoroczna konferencja Psychozjum jest jej trzecią edycją. Każdego roku konferencja rośnie w siłę, poprzez pozyskiwanie nowych partnerów, uczestnictwo coraz większej liczby osób i coraz to szerszy zakres prezentowanych tematów. W zeszłym roku, na konferencji przedstawiono ok. 60 prac, odbyło się 6 warsztatów oraz wykłady prowadzone przez specjalistów z zakresu psychologii czy też filozofii. W konferencji udział wzięło ok. 200 osób z ok. 15 ośrodków naukowych z całej Polski. W tym roku, wydarzenie to połączone zostanie z rozdaniem nagród dla najlepszych studentów Wydziału Psychologii i Kognitywistyki UAM. Cele konferencji to przede wszystkim: 1. umożliwienie prezentacji wyników badań z zakresu psychologii i kognitywistyki, a także dyskusji nad nimi na forum akademickim, 2. rozwój kompetencji badawczych na warsztatach metodologiczno-statystycznych prowadzonych przez młodych pracowników nauki, 3. rozwój kompetencji praktycznych na warsztatach z zakresu psychologii społecznej i psychologii edukacji, 4. integracja kół naukowych z całej Polski, nawiązanie nowych znajomości oraz współpraca między ośrodkami akademickimi.

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa, ELSA Poznań, Wydział Prawa i Administracji, Local Moot Court Competition

Local Moot Court Competition jest konkursem dla studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, mającym sprawdzić i pogłębić ich wiedzę na temat postępowania karnego oraz rozwinąć ich umiejętność przemawiania publicznego, która jest nieodłącznym elementem pracy prawnika. Zadaniem uczestników będzie udział w symulacji sądowej w roli prokuratorów i obrońców oskarżonych. Pierwszy etap Konkursu polega na sporządzeniu pisma procesowego, dotyczącego kazusu konkursowego. Praca będzie oceniana pod kątem poprawności zarówno formalnej, jak i merytorycznej, zgodnie z wymogami przepisów prawa karnego materialnego i procesowego. W drugim etapie, który będzie miał miejsce 23 kwietnia 2020 r., odbędzie się symulacja rozprawy głównej. Podczas wydarzenia uczestniczy wcielą się w rolę, przedstawiając przed członkami Jury swoją argumentację, zarysowaną w piśmie procesowym. Dzięki temu studenci mają szansę sprawdzić swoją wiedzę i przede wszystkim rozwinąć praktyczne umiejętności. Nasza dbałość o merytoryczny poziom Konkursu przejawia się w ścisłej współpracy z pracownikami naukowymi Katedry Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji.

Studenckie Interdyscyplinarne Koło Naukowe Dydaktyki Matematyki StuDMat, Wydział Matematyki i Informatyki, Studencka Konferencja Dydaktyki Matematyki i Informatyki

Studencka Konferencja Dydaktyki Matematyki i Informatyki to unikalne wydarzenie organizowane przez studentów dla studentów, nauczycieli oraz dydaktyków. Poruszana podczas niej tematyka dotyczyć będzie zarówno zagadnień związanych z dydaktyką matematyki jak i informatyki. Planowany przebieg konferencji: Na początku konferencji, członkowie koła wygłoszą referat na temat działalności koła oraz zagadnień dydaktyki matematyki. Następnie odbędzie się 1,5 godzinny wykład plenarny poprowadzony przez p. Zytę Czechowską – nauczyciela i pedagoga specjalnego w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku, która otrzymała tytuł Nauczyciela Roku 2019. Zaplanowano panel dyskusyjny z udziałem nauczycieli roku, aktywnych nauczycieli współpracujących z wydziałem - dawnych członków koła StuDMat oraz studentów – przyszłych nauczycieli. Po debacie zostaną przeprowadzone godzinne warsztaty na jeden z tematów: dydaktyka matematyki, dydaktyka informatyki, robotyki i origami przez przedstawicieli poszczególnych sekcji koła StuDMat.

Prof. UAM dr hab. Karolina Gortych-Michalak, Wydział Neofilologii, Modern Greek Queries 2: (R)evolution

page7image4094194704

‘Modern Greek Queries. 2nd International Conference on Modern Greek Language, Literature, History and Civilization at Adam Mickiewicz University of Poznan’ jest kolejnym (w cyklu 5letnim) unikatowym wydarzeniem naukowym, które nie tylko promuje osiągnięcia polskiej, a głównie poznańskiej nowogrecystyki i umacnia jej byt w międzynarodowym środowisku nowogrecystycznym, ale też jest wymierną formą zacieśnienie istniejącej oraz zainicjowania nowej współpracy naukowej i popularnonaukowej na skalę kraju i świata. Sukces pierwszej konferencji w roku 2015 wskazał, iż szczególnie w środowisku nowogrecystów Europy środkowej i wschodniej istnieje pilna konieczność współpracy w obszarze nauki, ewaluacji i porównania dorobku oraz wypracowanie wspólnych perspektyw. Jednocześnie, ze względu na brak analogicznego wydarzenia w tej części Europy, planowana przez nas konferencja jest obecnie jedynym cyklicznym, wspólnym miejscem spotkań, dyskusji, wymiany wiedzy w obrębie szeroko pojętych studiów nowogreckich, które odpowiadałoby potrzebom nowogreckiego środowiska naukowego. Zgodnie z planami w konferencji udział weźmie około 40 prelegentów, z czego około połowa to goście zagraniczni. Planuje się również udział mówców plenarnych w liczbie minimum 3 i wstępnie zaproszonymi osobami są: Prof. Georgia Katsouda (Akademia Ateńska, Grecka), Prof. Vassilios Sabatakakis (Lund University, Sweden, Prezes European Society of Modern Greek Studies), Prof. Giorgos Papanastasiou (Instytut M. Triantafyllidisa w Salonikach, Grecja). Ponadto podczas konferencji planuje się zorganizowanie dyskusji panelowej z udziałem członków Stowarzyszenia Studiów Nowogreckich w Polsce, które ściśle współpracuje z European Society of Modern Greek Studies, podczas której nakreślone zostaną wspólne plany badawcze nowogrecystów polskich i europejskich zrzeszonych w tej organizacji. Tematem przewodnim konferencji będzie ‘(R)evolution’, co ma znaczenie kluczowe dla konferencji nowogreckiejorganizowanej w rok przed 200-tną rocznica wybuchu powstania narodowo-wyzwoleńczego w Grecji w roku 1821. Wybór takiego tematu podyktowany jest z oczywistych względów powyższą rocznicą, jednak jest jednocześnie produktywnym punktem odniesienie podczas prezentowania dorobku naukowego podczas wystąpień, czy dyskusji. Zgodnie z założeniami organizatorów konferencji jest to bowiem zachęta do prezentacji nie tylko badań diachronicznych, ale i synchronicznych, również w ujęciu interdyscyplinarnym. Konferencji towarzyszyć będą również wydarzenie kulturalne, jak np. pokaz filmu greckiego z tzw. nowej fali w jednym z poznańskich kin studyjnych. Szczególnie to wydarzenie wpisuje się w temat przewodni konferencji naukowej, bowiem tzw. nowe kino greckie rewiduje stereotypy dotyczące Grecji i tym samym prowokuje do nowego spojrzenia na Grecję, Cypr, ich kulturę, język i literaturę, do czego zachęcają naukowców organizatorzy konferencji.

Akademickie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej, Wydział Geografii Społeczno- Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Dostępność do przestrzeni miasta Poznania na podstawie projektu Poznańska Mapa Barier - raport z badań

Poznańska Mapa Barier to projekt naukowo-badawczy realizowany od 2014 roku przez Akademickie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej, działający przy Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Poznańska Mapa Barier bazuje na idei projektowania uniwersalnego, czyli takiego, które uwzględnia potrzeby wszystkich użytkowników przestrzeni. Zasadniczym celem projektu jest cykliczne badanie dostępności do przestrzeni Poznania, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami, poprzez inwentaryzację występujących barier architektoniczno-urbanistycznych w podziale na siedem grup: przeszkoda na drodze, nieodpowiednia nawierzchnia, niedostosowane schody, nieodpowiedniakładka, nieodpowiednie przejście dla pieszych, nieodpowiedni przystanek i inne. Co roku następuje aktualizacja uzyskanych w poprzednim roku wyników, przy jednoczesnym poszerzaniu zasięgu prowadzonych badań. W ten sposób powstaje kolejna kategoria odnotowywana w ramach inwentaryzacji: usunięte bariery. Obecnie projektem objęte jest ok. 20% powierzchni miasta. Pomimo dużego znaczenia społecznego projektu Poznańskiej Mapy Barier, wciąż nie jest on odpowiednio rozpowszechniony wśród mieszkańców i urzędników. Stąd potrzeba stworzenia Raportu z badań, który zapewni promocję uzyskanych wyników, a tym samym doprowadzi do szybszego usuwania zinwentaryzowanych barier.

Dr Maciej Magiera, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Bezpieczeństwo w obiektach szkolnych - zagrożenia terrorystyczne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu systematycznie przeprowadza symulacje o charakterze terrorystycznym w celu uzyskania danych o ich ewentualnych skutkach. W konsekwencji przeprowadzanych ćwiczeń (zagrożenie terrorystyczne) ujawniły się istotne braki w prawidłowym zachowaniu, postawie i ocenie sytuacji u studentów. Warto zatem przedstawić szerszej publiczności, w tym licealistom, wzorce do naśladowania w wybranych sytuacjach kryzysowych, które niestety zdarzają się także w Polsce. Oferta ma charakter praktyczny (warsztaty z krótkim wstępem teoretycznym) przez co wymaga współpracy ze służbami mundurowymi.

Prof. UAM dr hab. Natalia Walter, Wydział Studiów Edukacyjnych, Konferencja Media a edukacja. Przestrzeń relacji

Konferencje z cyklu "Media a edukacja" organizowane są w Poznaniu od 1997 roku przez Zakład Edukacji Medialnej (dawniej: Zakład Technologii Kształcenia) Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych. Od początku istnienia stanowią miejsce refleksji naukowej nad edukacją medialną – kształtowaniem umiejętności świadomego, krytycznego, odpowiedzialnego i selektywnego korzystania z nowych technologii oraz tworzenia i nadawania komunikatów medialnych. Wielu edycjom konferencji towarzyszyły spotkania i wymiana doświadczeń z nauczycielami. Chcemy odnowić tę tradycję w bieżącym roku i specjalną ofertę kierujemy właśnie do nich. Konferencja o dwojakim charakterze - naukowym oraz popularnonaukowym. Do udziału zapraszamy zarówno naukowców (wymiana naukowa), jak i nauczycieli, dla których zostaną zorganizowane dedykowane wykłady naukowe (popularyzujące wiedzę pedagogiczną) oraz warsztaty.

Sieć Przyjaciół Zdrowia Psychicznego, Wydział Prawa i Administracji, Sieć Przyjaciół Zdrowia Psychicznego

Sieć Przyjaciół Zdrowia Psychicznego działa na UAM od grudnia 2019 r. W ramach projektu rozpoczęto kampanię w mediach społecznościowych oraz zorganizowano pierwsze szkolenia dla studentów. Ich uczestnicy nabyli wiedzę i umiejętności konieczne do wspierania osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego. Studenci występują w roli przyjaciół-opiekunów, do których zadań należy m.in. utrzymywanie stałego, koleżeńskiego kontaktu z podopiecznymi, udzielanie im pomocy w funkcjonowaniu na uniwersytecie i poza nim, angażowaniu ich w życie uczelni oraz, w razie konieczności, ułatwienie poszukiwania specjalistycznej pomocy. Celem Sieci nie jest świadczenie profesjonalnej pomocy, a oferowanie podstawowego wsparcia jej uczestnikom. Inicjatywa i osoby w niej uczestniczące są wspomagane przez specjalistów z zakresu zdrowia psychicznego, którzy prowadzą wspomniane szkolenia i doradzają co do selekcji opiekunów. Projekt cieszy się dużym

Ogród Botaniczny UAM, Nielubiane a potrzebne. Cykl imprez edukacyjnych na temat zwierząt żyjących w naszym otoczeniu

Płazy, gady oraz pszczołowate to jedne z bardziej zagrożonych grup zwierząt, jednocześnie cieszące się najmniejszą sympatią społeczeństwa. Zagraża im coraz silniejsza presja antropogeniczna, obejmująca nie tylko zanieczyszczenie środowiska, ale także modyfikację i niszczenie siedlisk. Często zwierzęta te są zabijane, będąc uważane za „obrzydliwe” i niepotrzebne lub niebezpieczne (nie raz niegroźne węże mylone są ze żmiją, a pszczoły z osami). Wiele dzieci i dorosłych nie zdaje sobie sprawy z tego, że zwierzęta te są niezwykle pożyteczne (wymarcie owadów zapylających stałoby się ogromnym problemem gospodarczym), a ich ochrona może pomóc w zmaganiach z dotkliwymi skutkami zmian klimatu (ochrona siedlisk wilgotnych i podmokłych jako rezerwuarów wody pitnej i lokalnego mikroklimatu). Z tego powodu postanowiliśmy odbywające się cyklicznie w Ogrodzie Botanicznym UAM wydarzenia dedykować płazom i gadom oraz owadom zapylającym. Dzisiejsze pokolenia są świadkami znaczących i dynamicznych zmian, zachodzących w przyrodzie. Nasze główne cele to: * uświadomienie im roli, jaką faktycznie mogą odegrać w ochronie przyrody i zagrożonych gatunków, * zwiększanie świadomości ekologicznej społeczeństwa, * ochrona przyrody poprzez upowszechnianie wiedzy i próba wzbudzenia sympatii do tych niesłusznie nielubianych zwierząt.

Klub Nauki i Sztuki, Wydział Biologii, CAPTURE THE FUTURE(S): our BIO-TECH PLANET / From CHIC to Rhizosphere: The routes to root-networks and beyond

Wprowadzenie i przyjęte założenia Antropocen – to epoka w której żyjemy. Ma ona swoje zagrożenia, w której działalność człowieka w znaczący sposób wpływa na środowisko. W związku z tym, aby zminimalizować negatywne efekty naszej działalności, ta epoka, jak żadna dotąd musi mieć wyzwania – nowe rozwiązania technologiczne i nowy sposób komunikowania o nich społeczeństwu. Pierwsze przyjęte założenie, to wykorzystanie NATURY jako inspiracji do tworzenia nowych produktów i rozwiązań technologicznych. Dlaczego? W NATURZE struktury, mechanizmy, są gotowymi, sprawdzonymi i zoptymalizowanymi rozwiązaniami w procesie ewolucji. Drugie założenie to przyjęcie, że sztuka może być skutecznym komunikatorem między światem nauki i społeczeństwem. Od efektywności komunikacji zależy poprawa jakości naszego wspólnego życia i mądrego podążania w kierunku tego, kim chcemy się stać i świata w którym chcemy żyć. Stąd my, w ramach Klubu Nauki i Sztuki, działającego na Wydziale Biologii UAM razem z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu rozpoczęliśmy realizację kolejnego projektu interdyscyplinarnego łączącego sztukę i naukę - "Ryzosfera: Wielka sieć Małych Światów" (http://uap.edu.pl/start/ryzosfera/). Projekt zainspirowanyzostał badaniami nad strategiami sieciowymi roślin tzw. Wood Wide Web oraz potencjalnym wpływem tej wiedzy na zmianę kulturowych paradygmatów, wzrost świadomości ekologicznej i rozwój społecznych ekosystemów (http://www.transdisciplinary-art.pl/ryzosfera/ ). W tym projekcie korzenie roślin, ich architektura i funkcjonowanie oparte na symbiozie, różnorodności i współzależności są elementem kluczowym. Poprosiliśmy Artystów oraz młodych artystów – studentów (w tym z Art & Science Node i z Pracowni Projektów i Badań Transdyscyplinarnych Uniwersytetu Artystycznego (www.transdisciplinary-art.pl) o przetworzenie wiedzy o korzeniach tzw. ryzosferze w dzieło artystyczne. To dzieło wykonane z użyciem nowoczesnych technologii interaktywnych, imersyjnych, VR, audiowizualnych, 3D, jest właśnie komunikatorem nauki ze społeczeństwem. Działanie:

Przygotowanie wystawy na zaproszenie organizatorów Kongresu World Bio Markets pt. CAPTURE THE FUTURE(S): our BIO-TECH PLANET /From CHIC to Rhizosphere: The routes to root-networks and beyond. Osią wystawy jest immersyjna, interaktywna instalacja artystyczna, o aspektach edukacyjno-badawczych, inspirowana ryzotronami i sieciami „Wood Wide Web”. Wykorzystywane są najnowsze technologie wizualizacyjne, w tym druku 3D oraz eksperymentalne interfejsy, Internet.

Dr Krzysztof Hoffmann, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, "Poland Today" – przygotowanie i wdrożenie cyklu wykładów prowadzonego przez zespół wykładowców

Projekt "Poland Today" zakłada przygotowanie i przeprowadzenie cosemestralnego cyklu wykładów interdyscyplinarnych prowadzonych przez zespół naukowców, ekspertów z wybranych dziedzin, na temat współczesnej Polski. Wykłady dostępne dla całej obcojęzycznej społeczności UAM prowadzone będą w języku angielskim i adresowane do studentów zagranicznych, stypendystów programów mobilnościowych, studentów zagranicznych podejmujących studia na UAM. W założeniu działanie takie służy wykształceniu grupy zagranicznych absolwentów świadomych przemian i trendów dokonujących się współcześnie w Polsce, którzy – po powrocie do rodzimego kraju – będą długofalowo działać na rzecz podniesienia rozpoznawalności marki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dziedzictwa i znaczenia regionu oraz Polski. Efektem dodatkowym będzie promocja dydaktyki na UAM jako innowacyjnej i idącej z duchem czasu oferty. Projekt zakłada uwypuklenie szczególnego charakteru współczesnej kultury polskiej i jej znaczenia na arenie międzynarodowej, a także przedstawienie zarysu historii kultury polskiej.


Więcej informacji oraz regulamin konkursu na https://fuam.pl/pl/konkurs_fund_akcja/

Poznański Park Naukowo-Technologiczny (PPNT) od prawie 25 lat aktywnie współpracuje z przedsiębiorcami i naukowcami. Wspiera firmy w rozwoju i wprowadzaniu innowacji na rynek, a naukowców w ich działalności badawczej.

PPNT zajmuje się komercjalizacją wiedzy i technologii. Prowadzi badania oraz świadczy usługi badawcze w takich branżach jak chemia, fizyka, biotechnologia oraz IT. Jest akredytowanym ośrodkiem innowacji i jako jedyny park technologiczny w Polsce, posiada status jednostki naukowej (kat.A).

Park wspiera firmy jeszcze na etapie tworzenia (preinkubacja), w trakcie rozwoju (startup) a także te już rozwinięte (np. wsparcie przy wprowadzaniu innowacji, przestrzeń biurowa czy laboratoryjna).

Oferta PPNT to także doradztwo biznesowe w zakresie projektów unijnych, pozyskiwania grantów, ochrony patentowej czy kompetencji menedżerskich oraz kontaktów z naukowcami i przedsiębiorcami.

W ramach PPNT działa Laboratorium Wyobraźni, pierwsze centrum popularyzacji nauki w Wielkopolsce. www.wyobraznia.ppnt.poznan.pl PPNT jest częścią Fundacji UAM, która wspiera i promuje działalność naukowo-dydaktyczną oraz organizacyjną Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. www.fuam.pl
www.ppnt.poznan.pl