Data publikacji w serwisie:

Pilny komunikat w sprawie akademików PL | ENG

Szanowni Państwo, Studenci – mieszkańcy akademików,

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną, a także Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że zajęcia w formie kontaktowej prowadzone na terenie powiatów i miast zaliczanych do tzw. czerwonych stref nie zostaną przywrócone przynajmniej do końca listopada br.

Wszyscy studenci, którzy zdecydują się na ten czas opuścić akademik i powiadomią o tym kierownika domu studenckiego (w terminie do końca bieżącego tygodnia, tj. 25.10.2020), zostaną zwolnieni z opłat za akademik za listopad oraz każdy następny miesiąc, podczas którego nie będą korzystać z zakwaterowania. W przypadku problemów z zabraniem rzeczy studenci mogą pozostawić je w pokojach.

Z poważaniem

Prof. dr hab. Joanna Wójcik

Prorektor ds. studenckich i kształcenia


Ladies and Gentlemen, Students - residents of the AMU dormitories,

In connection with the worsening epidemic situation, as well as the Ordinance of the Minister of Science and Higher Education of 16 October 2020 on temporary limitation of the functioning of some entities of the higher education and science in connection with preventing, counteracting and combating COVID-19, I would like to inform you that the classes conducted on-campus within the so-called "Covid red zones" will not be restored until the end of November this year at least.

We wish to present all students with a choice:  you may either stay in your dorms and participate in the online classes as planned or  decide to leave the dormitories, provided it makes sense for your personal/family life, distance you need to travel and costs incurred.

Those who will notify the dorm manager about their decision to vacate the rooms (until October 25, 2020), will be exempt from the student residence fees for November and each subsequent month during which they will not use the accommodation.

In case you might wish to vacate your room and go back home but leave your belongings behind, you may leave them in your room and claim them back upon your return.

Vice-Rector for Student Affairs and Teaching

Prof. Joanna Wójcik, Ph.D., D.Litt.