Data publikacji w serwisie:

Podsumowanie IV edycji konkursu Study@research

18 stycznia oraz 1 lutego br. w Sali Senatu UAM odbyły się seminaria podsumowujące IV edycję konkursu grantowego Study@research (konkurs IDUB nr 034), realizowanego w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Do udziału w konkursie uprawnieni byli studenci UAM I roku studiów drugiego stopnia i IV roku studiów jednolitych magisterskich. Laureaci mogli realizować indywidualne oraz zespołowe projekty badawcze.

W uroczystym spotkaniu oprócz Laureatów konkursu i ich zespołów badawczych uczestniczyli również Członkowie Kapituły Konkursu oraz Opiekunowie naukowi laureatów, a całości przewodniczyła Prorektor ds. studenckich i kształcenia prof. dr hab. Joanna Wójcik. Przypomnijmy, że w IV edycji konkursu nagrodzone zostały aż 52 projekty (38 indywidualnych, 14 zespołowych), reprezentujące wszystkie Szkoły Dziedzinowe UAM.

Podczas dwóch środowych spotkań rezultaty swoich prac badawczych zaprezentowało 27 laureatów, którzy podzieleni zostali według Szkół Dziedzinowych. Wachlarz tematyczny projektów był bardzo szeroki, a wszystkie prace były równie interesujące i spotkały się z uznaniem Członków Kapituły Konkursu, którzy wyrazili swój podziw dla zaangażowania i pasji młodych badaczy. Po wysłuchaniu prezentacji słuchacze mieli czas na zadawanie pytań laureatom, z czego chętnie skorzystali. Oprócz wartości merytorycznej projektów zwrócono również uwagę na umiejętności retoryczne Laureatów, którzy w przystępny, a zarazem profesjonalny sposób omówili wyniki swoich badań. Na koniec Przewodnicząca Kapituły Konkursu raz jeszcze złożyła serdeczne gratulacje wszystkim laureatom, spośród których wielu wyraziło chęć kontynuowania prac nad badaniami zapoczątkowanymi poprzez udział w projekcie Study@research.

Poniżej przedstawiamy listę Laureatek i Laureatów, którzy zaprezentowali efekty swoich prac badawczych:

Szkoła Nauk o Języku i Literaturze
 1. Agnieszka Pasik – Wydział Neofilologii, grant zespołowy. Tytuł projektu: Studencka frazeologia praktyczna – analiza i opracowanie leksykograficzne.
 2. Dominika Górko – MISH, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, grant indywidualny. Tytuł projektu: „ P R I V A T I S S I M A P L A T O N I C A ” . O niezapisanych monologach oraz dialogu Zbigniewa Herberta i Izydory Dąmbskiej wokół Filozofii Platona.
 3. Michalina Wesołowska – Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, grant zespołowy. Tytuł projektu: 110 lat Anne of Green Gables Lucy Maud Montgomery w Polsce. Recepcja, przekłady, nowe odczytania i perspektywy badawcze.
 4. Łukasz Mokrzycki – Wydział Neofilologii, grant indywidualny. Tytuł projektu: Representations of Rome in literature and painting of the late Grand Tour.
 5. Marc-Thilo Glowacki – Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, grant indywidualny. Tytuł projektu: Funkcje słońca w hymnach religijnych późnego antyku.
 6. Zenon Lenczewski – Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, grant indywidualny. Tytuł projektu: Sztuka (nie)pamięci. Obraz przeszłości kreślony na murach, czyli współczesne chorwackie graffiti jako źródło badań pamięci zbiorowej.
 7. Przemysław Wąsik – Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, grant indywidualny. Tytuł projektu: Obrazy Azjatów w polskiej kinematografii wyniki badań.
 8. Zuzanna Witt – Wydział Anglistyki, grant indywidualny. Tytuł projektu: Gender paradox and prescriptivism in 18th-century England based on The Bluestocking Society.
Szkoła Nauk Społecznych
 1. Anna Jarecka, prezentacja wyników: Jakub Korzeniewski – Wydział Prawa i Administracji, grant zespołowy. Tytuł projektu: Skuteczność ochrony frankowiczów w polskim systemie prawnym.
 2. Natalia Kiziuk – Wydział Prawa i Administracji, grant zespołowy. Tytuł projektu: Dostęp do informacji publicznej a zasada jawności działania organów administracji samorządowej.
 3. Mateusz Pachciarz – Wydział Prawa i Administracji, grant indywidualny. Tytuł projektu: Sporty elektroniczne w polskim prawie-stan obecny i perspektywy zmiany.
Szkoła Nauk Humanistycznych
 1. Marianna Kowal, Monika Woźniak – Wydział Nauk o Sztuce, grant zespołowy. Tytuł projektu: Elementy uniwersalnej ekspresji emocjonalnej w retoryce muzycznej europejskiej muzyki XVII i XVIII wieku.
 2. Michał Tomaszewski – Wydział Historii, grant indywidualny. Tytuł projektu: Atak na Pałac Saski w dniach 28-29 IX 1733 roku w relacjach ambasadorów cudzoziemskich w Warszawie.
 3. Martyna Rygielska, Oriana Radziuk, Magdalena Kłosowska – Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, grant zespołowy. Tytuł projektu: Archigrametria. Archiwizacja wystaw Sztuki przy wykorzystaniu fotogrametrii.
 4. Karolina Bielecka – Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, grant indywidualny. Tytuł projektu: Kulturowe obrazy macierzyństwa w Polsce: od konieczności do wyboru. Analiza współczesnych postaw

Szkoła Nauk Przyrodniczych
 1. Mikołaj Halicki, prezentacja wyników: Piotr Pastok – Wydział Biologii, grant zespołowy. Tytuł projektu: Jakie czynniki środowiskowe determinują występowanie gatunków obcych  i inwazyjnych w systemach stawowo-rzecznych? Badania na przykładzie strumienia Junikowskiego.
 2. Zofia Grajek – Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, grant zespołowy. Tytuł projektu: Zachmurzenie w Polsce w latach 1996-2021 kompleksowa analiza jakościowa i ilościowa.
 3. Marta Karaśkiewicz – Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, grant indywidualny. Tytuł projektu: Dostępność muzeów położonych w granicach pierwszej ramy komunikacyjnej Poznania dla potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.
 4. Patryk Fiutek – Wydział Biologii, grant indywidualny. Tytuł projektu: Ocena efektów restytucji torfowiska wysokiego Bagno Kusowo z wykorzystaniem ameb skorupkowych – podejście paleoekologiczne.
 5. Daria Wochal – Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, grant indywidualny. Tytuł projektu: Wpływ melioracji odwadniających, eksploatacji torfu i wprowadzenia plantacji sosny (Pinus sylvestris) na ekosystem torfowiska Bagno Chlebowo.
 6. Ines Lubińska, prezentacja wyników: Sonia Matusiak – Wydział Nauk Geograficznych  i Geologicznych, grant zespołowy. Tytuł projektu: Aplikacja ułatwiająca podróżowanie seniorom. Podróżowanie bez ograniczeń.
 7. Adrianna Muszyńska – Wydział Biologii, grant indywidualny. Tytuł projektu: Czy geograficznie uwarunkowana długość dnia wpływa na wzorzec dobowej i sezonowej aktywności wokalnej zięby (Fringilla coelebs)?
 8. Natalia Pawłowska – Wydział Biologii, grant indywidualny. Tytuł projektu: Związek oporności Pseudomonas aeruginosa na antybiotyki ze składem mikrobioty jelitowej osób dorosłych chorych na mukowiscydozę.
 9. Piotr Rozwalak – Wydział Biologii, grant zespołowy. Tytuł projektu: Rekonstrukcja szaty roślinnej Góry Morasko z okresu impaktu meteorytu (ok. 5000 lat temu) w oparciu o analizy kopalnego DNA z paleogleby.
 10. Dominika Wojtalik – Wydział Biologii, grant indywidualny. Tytuł projektu: The role of short neuropeptide F (sNPF) in the regulation of the circadian cycle in the Tenebrio molitor beetle
Szkoła Nauk Ścisłych
 1. Agnieszka Bajer – Wydział Chemii, grant indywidualny. Tytuł projektu: Zastosowanie ligandów ambidentnych i jonów metali Pd2+/Pt2+ w tworzeniu nowych klatek koordynacyjnych typu M2L4: synteza, charakterystyka strukturalna i badanie właściwości katalitycznych w reakcjach tworzenia wiązania C-C
 2. Uladzislau Makartsou – Wydział Fizyki, grant indywidualny. Tytuł projektu: Control of the magnetization in ferro magnetic rings using ferromagnetic nanoelement