Data publikacji w serwisie:

Przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej w roku akad. 2019/2020

W związku z wyjątkową sytuacją związaną z epidemią uprzejmie informujemy, że w uzgodnieniu z Panią Prorektor prof. J. Wójcik przy akceptacji Pani Rektor prof. B. Kaniewskiej, obowiązuje następujący schemat postępowania dotyczący składania prac dyplomowych przez studentów ostatniego roku studiów:

  • termin złożenia pracy dyplomowej zostaje przesunięty do 15 października br.; po złożeniu przez studenta pracy dyplomowej należy niezwłocznie przeprowadzić egzamin dyplomowy,
  • student, który nie złoży w powyższym terminie pracy dyplomowej (i w związku z tym nie uzyska zaliczenia z seminarium dyplomowego) może w terminie do 15 października złożyć wniosek do dziekana o powtarzanie zajęć w zakresie niezaliczonych przedmiotów - decyzję podejmuje dziekan (właściwy prodziekan),
  • student, który nie złoży w terminie do 15 października br. pracy dyplomowej i nie złoży wniosku o powtarzanie zajęć podlega skreśleniu z tytułu niezłożenia w terminie pracy dyplomowej; student skreślony z listy studentów może wnioskować o wznowienie studiów - decyzję podejmuje dziekan (właściwy prodziekan).

Powyższe postanowienia dotyczą roku akademickiego 2019/2020.