Data publikacji w serwisie:

Rozstrzygnięcie III edycji ADVANCEDBestStudentGRANT

8 grudnia 2023 r. rozstrzygnięta została III edycja konkursu grantowego ADVANCEDBestStudentGRANT, realizowanego w ramach Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (konkurs IDUB nr 117, w ramach realizacji zadania 39).

Konkurs ADVANCEDBestStudentGRANT skierowany był do studentek i studentów 2 roku studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy w roku akademickim 2022/2023 uzyskali średnią ocen na poziomie minimum 4.2. Do udziału w konkursie zgłoszono wnioski ze wszystkich szkół dziedzinowych UAM, reprezentujących 12 dyscyplin, w tym: nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki o Ziemi i środowisku, historię, archeologię, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o sztuce, filozofię, geografię społeczno-ekonomiczną i gospodarkę przestrzenną, nauki prawne, nauki socjologiczne.

Komisja konkursowa wyłoniła łącznie 36 projektów indywidualnych i zespołowych, które zostały zakwalifikowane do finansowania.

Uzyskane dofinansowania umożliwią laureatkom i laureatom realizację ich pierwszych projektów badawczych. W ramach grantu nagrodzeni studenci będą mieć możliwość m.in. zakupu pomocy naukowych, udziału w seminariach i warsztatach, a także otrzymania wynagrodzenia za włożony wysiłek badawczy. Laureatki i Laureaci ADVANCEDBestStudentGRANT otrzymają dofinansowanie w wysokości do 5 tysięcy złotych dla projektów indywidualnych oraz do 10 tysięcy złotych dla projektów zespołowych.

Nazwiska nagrodzonych zamieszczone zostały w Intranecie.

Zobacz listę laureatów III edycji ADVANCEDBestStudentGRANT

Spotkanie z Laureatkami i Laureatami III edycji ADVANCEDBestStudentGRANT odbędzie się w styczniu 2024 roku, na platformie MS Teams.

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy pomyślnej realizacji projektów badawczych!

W razie pytań dotyczących programu zapraszamy do kontaktu:


Konkurs ADVANCEDBestStudentGRANT organizowany jest w ramach Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, na realizację zadania 39: “Wyszukiwanie studentów wybitnie uzdolnionych oraz wsparcie talentów poprzez włączenie ich do badań naukowych od pierwszego roku studiów”.

Logo ID-UB