Data publikacji w serwisie:

Rozstrzygnięto konkurs na najlepsze kierunki studiów II stopnia

Biuro projektu Uniwersytet Jutra informuje, że w dniu 21 stycznia 2021 roku rozstrzygnięty został ogólnouczelniany konkurs mający na celu wyłonienie najlepszych programów studiów spośród nowych kierunków studiów II stopnia oraz modyfikowanych istniejących kierunków studiów II stopnia do dofinansowania w ramach projektu pn.: UNIWERSYTET JUTRA II - zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, nr POWR.03.05.00-00-Z303/18

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 2 listopada 2020 roku konkurs wpłynęło 14 aplikacji, z czego 4 dotyczyły nowych kierunków studiów, a 10 modernizowanych istniejących kierunków studiów.

Powołana przez JM Rektor UAM prof. Bogumiłę Kaniewską Komisja konkursowa, której przewodniczyła prof. Joanna Wójcik - Prorektor ds. studenckich i kształcenia, zarekomendowała do otrzymania dofinansowania wszystkie zgłoszone aplikacje w projekcie pn.: UNIWERSYTET JUTRA II - zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Nowe kierunki zgłoszone do konkursu.

Wydział Anglistyki:

 • kierunek Language and Communication in Healthcare,
 • kierunek Language, Mind, Technology.

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa:

 • kierunek produkcja audiowizualna.

Instytut Kultury Europejskiej w Gnieźnie:

 • kierunek projektowanie kultury.
Modernizowane kierunki zgłoszone do konkursu.

Wydział Fizyki:

 • kierunek aplikacje internetu rzeczy,
 • kierunek astronomia,
 • kierunek fizyka, specjalność Physics of Advanced Materials for Energy Processing.

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa:

 • kierunek bezpieczeństwo narodowe,
 • kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna,
 • kierunek stosunki międzynarodowe (International Relations).

Wydział Nauk o Sztuce:

 • kierunek historia sztuki.

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej:

 • kierunek literatura powszechna.

Wydział Socjologii:

 • kierunek praca socjalna.

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu:

 • kierunek ochrona dóbr kultury.

Celem działania jest rozwijanie nowoczesnej oferty edukacyjnej i podnoszenie jakości kształcenia na UAM. Laureaci konkursu otrzymają dofinansowanie w postaci m.in. wypłaty wynagrodzeń osobom odpowiedzialnych za przygotowanie programów studiów oraz sylabusów, dofinansowanie realizacji studiów w zakresie prowadzenia zajęć przez przedstawicieli pracodawców, prowadzenia wykładów/zajęć przez zagranicznych ekspertów, zakupu literatury podstawowej i uzupełniającej wynikającej z sylabusów, przygotowania zaplecza technicznego – adaptacji pracowni dydaktycznych, zakupu specjalistycznego oprogramowania oraz zakupu materiałów zużywalnych i odczynników.

Kierownicy jednostek organizacyjnych UAM, które przystąpiły do konkursu otrzymają stosowne decyzję.