Data publikacji w serwisie:

Staże w Urzędzie Miasta Poznania

Do 30 września trwa nabór na zimową odsłonę praktyk i płatnych staży studenckich. Na chętnych czeka 75 miejsc w 25 biurach i wydziałach Urzędu Miasta Poznania oraz 4 miejsca w Poznańskim Centrum Świadczeń i 1 miejsce w Zarządzie Geodezji Katastru Miejskiego GEOPOZ.

Warunkiem formalnym ubiegania się o staż w UMP jest:

  • posiadanie statusu studenta jednolitych studiów magisterskich i studiów I stopnia (począwszy od 4 semestru), studiów II stopnia (począwszy od 1 semestru) - dziennych, zaocznych, wieczorowych bądź eksternistycznych, uczelni państwowych lub prywatnych,
  • studiowanie kierunku odpowiadającego oczekiwaniom danego biura/wydziału lub jednostki (wykaz poniżej),
  • wypełnienie formularza zgłoszeniowego on-line na www.poznan.pl/mim/staz, w kolumnie "zgłoś swoje CV" do dnia 30 września 2019.

WAŻNE! Przed przystąpieniem do wypełniania formularza należy zapoznać się z warunkami uczestnictwa w Programie - załączniki: PROGRAM STAŻY I PRAKTYK STUDENCKICH oraz WYKAZ BIUR, WYDZIAŁÓW I JEDNOSTEK - EDYCJA ZIMOWA.

Harmonogram

Październik będzie miesiącem spotkań rekrutacyjnych z wybranymi kandydatami i kandydatkami. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się odrębnie do każdego wydziału. Z osobami, które zakwalifikują się do udziału w 1 etapie Programu (praktyka - 1 m-c) i następnie otrzymają końcową pozytywną ocenę z jej przebiegu, Urząd zawrze umowę zlecenia na 2 etap Programu (płatny staż - 3 m-ce).

Edycja zimowa będzie realizowana w terminie: 06.11.2019 r. - 28.02.2020 r.

Uczestnicy i uczestniczki Programu po zakończeniu stażu otrzymają zaświadczenia potwierdzające zakres wykonywanych zadań wraz z opinią.

Zachęcamy do aplikowania osoby z niepełnosprawnościami!

Dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30

pod numerem telefonu (61) 878 55 10 lub 603 301 292.