Data publikacji w serwisie:

Stypendia Funduszu Wyszehradzkiego

Wyszehradzki Program Stypendialny jest specjalnym programem utworzonym przez Fundusz Wyszehradzki w celu ułatwienia wymiany studenckiej poprzez zapewnienie wsparcia finansowego kandydatom, którzy są mieszkańcami państw V4 (Czechy, Węgry, Polska, Słowacja) lub mieszkańcami państw, nienależących do Unii Europejskiej (Białoruś, Chorwacja, Mołdawia, Rumunia, Federacja Rosyjska, Serbia i Czarnogóra) i pragną studiować w państwach V4.

W ramach Wyszehradzkiego Programu Stypendialnego dostępne są następujące stypendia:

Visegrad Scholarship Programme - 2.500 EUR/za semestr dla każdego stypendysty oraz 1.500 EUR za semestr dla uniwersytetu przyjmującego stypendystę (jednorazowa wypłata);
Jest to stypendium dla wyróżniających się studentów i naukowców z krajów i do krajów Grupy Wyszehradzkiej (Czechy, Węgry, Polska i Słowacja)

O stypendium mogą ubiegać się studenci z dyplomem licencjata (w przypadku studiów jednolitych po ukończonych przynajmniej 3 latach studiów) lub uczestnicy studiów doktoranckich, osoby z tytułem naukowym doktora.

Szczegółowe wytyczne w załącznikach:

Uczelnia, na którą aplikuje kandydat musi być inna niż ta, w której obecnie się uczy.
Termin składania formularzy upływa z dniem 15 marca 2020 roku.

Szczegółowe informacje pod adresem https://www.visegradfund.org/apply/mobilities/visegrad-scholarship/) oraz w Centrum Wsparcia Współpracy Międzynarodowej.