Data publikacji w serwisie:

Stypendium im. dr. Jana Kulczyka przyznane

Ośmioro laureatów - studenci i doktoranci – otrzyma tegoroczne Stypendium im. dr. Jana Kulczyka. Stypendia dla doktorantów wynoszą 2 700 zł miesięcznie, natomiast dla studentów 1 300 zł miesięcznie. Wypłacane będą przez 9 miesięcy.

Oto tegoroczni zdobywcy stypendium:

Doktoranci:

mgr Bartosz Łabiszak ze Szkoły Nauk Przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne

mgr Marcin Naranowicz ze Szkoły Nauk o Języku i Literaturze w dyscyplinie językoznawstwo

mgr Katarzyna Pydzińska-Białek ze Szkoły Nauk Ścisłych w dyscyplinie nauki fizyczne

mgr Emilia Wieczorek ze Szkoły Nauk Społecznych w dyscyplinie pedagogika

Studenci:

Daria Banasiewicz - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne, kierunek wiodący filologia polska

Michalina Krakowiak z Wydziału Biologii, kierunek biotechnologia

Joanna Strzelec z Wydziału Chemii, kierunek chemia ogólna

Karolina Tonak z Wydziału Matematyki i Informatyki, kierunek informatyka

Stypendia przyznawane są studentom i doktorantom za bardzo dobre wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia naukowe oraz aktywność na rzecz Uniwersytetu. Uwzględniona może być również trudna sytuacja materialna kandydatów. Rekrutacja do programu stypendialnego rozpoczyna się na początku roku akademickiego. Kandydaci ubiegający się o stypendium składają wniosek do dziekana wydziału UAM, na którym studiują. Następnie dziekani poszczególnych wydziałów, po przeprowadzeniu wstępnej oceny merytorycznej, przesyłają zaopiniowane wnioski kandydatów (maksymalnie dwa wnioski studenckie i dwa wnioski doktoranckie z wydziału) do Kapituły Stypendiów im. dr. Jana Kulczyka. Kapituła czuwa nad prawidłową realizacją programu stypendialnego i wyłania laureatów, którzy w danym roku akademickim otrzymają stypendium.

Fot. Przemysław Stanula

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048