Data publikacji w serwisie:

Stypendium ministra dla studentów w roku akademickim 2021/2022

Zachęcamy do ubiegania się o stypendia ministra za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2021/2022.

Studenci zainteresowani ubieganiem się o stypendium ministra na rok akademicki 2021/2022 proszeni są o zgłaszanie się w terminie od 1 października 2021 r. do 11 października 2021 r. drogą elektroniczną do Koordynatora UAM ds. stypendium MEiN na adres e-mail: msobczak@amu.edu.pl, podając swoje dane: imię i nazwisko, rok i kierunek studiów, numer albumu oraz numer telefonustudencki adres e-mail (...@st.amu.edu.pl).

W temacie wiadomości należy wpisać: Stypendium ministra na rok 2021/2022.

Szczegółowe informacje, dotyczące stypendium Ministra za znaczące osiągnięcia dla studentów, dostępne są na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki pod linkiem: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-edukacji-i-nauki-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20212022

Procedura postępowania przy składaniu wniosku na rok akademicki 2021/2022:

  • w terminie od 1 października 2021 r. do 11 października 2021 r. student dokonuje zgłoszenia na podany powyżej adres e-mail zgodnie z powyższymi wytycznymi,
  • Koordynator UAM tworzy wnioski dla poszczególnych studentów w systemie ZSUN/OSF, którzy drogą mailową wystąpili o złożenie wniosku,
  • wniosek wypełnia student, któremu Koordynator UAM zakłada konto „redaktora pomocniczego”,
  • student, po otrzymaniu od Koordynatora UAM loginu i hasła, edytuje cały wniosek, w tym swoje dane osobowe, opis osiągnięć czy załączniki, następnie po wypełnieniu danych we wniosku student informuje Koordynatora UAM o zakończeniu edycji wniosku,
  • wypełnianie wniosku i załączanie niezbędnych załączników dokumentujących osiągnięcia oraz wymaganych oświadczeń w systemie ZSUN/OSF należy do obowiązku studenta wnioskującego o stypendium ministra. Wypełnianie wniosków przez studentów trwa na UAM od 1 października 2021 r. (po otrzymaniu loginu i hasła od Koordynatora UAM) do 17 października 2021 r. W tym terminie należy edytować wniosek w systemie ZSUN/OSF, podać osiągnięcia, załączyć dokumenty je potwierdzające i wymagane oświadczenia.
  • Koordynator UAM sprawdza kompletność wniosku i zgodność danych dotyczących studiów (rok, kierunek, etc.) ze stanem faktycznym. Koordynator UAM zgłasza studentowi obowiązek uzupełnienia lub poprawienia danych wniosku, gdy jest taka konieczność. Wnioski zgłoszone do uzupełnienia lub poprawienia, które nie zostaną uzupełnione lub poprawione w wyznaczonym przez Koordynatora UAM terminie, nie będą dalej procedowane.
  • po zakończonym etapie wypełniania wniosków przez studentów Koordynator UAM 18 października 2021 r. przekazuje wnioski Rektorowi do decyzji, które wnioski zostaną przekazane do Ministerstwa. Decyzja, które wnioski zostaną ostatecznie zgłoszone do MEiN, należy wyłącznie do Rektora UAM. Wnioski, które nie spełniają warunków formalnych, są niekompletne lub nie zawierają żadnego ze znaczących osiągnięć wymienionych w rozporządzeniu nie będą zgłoszone do Ministerstwa.
  • Koordynator UAM informuje studentów, które wnioski zostały przekazane do Ministerstwa.

W razie pytań prosimy o kontakt z Koordynatorem UAM, tj. z p. Markiem Sobczakiem e-mail: msobczak@amu.edu.pl

Prof. dr hab. Joanna Wójcik

Prorektor ds. studenckich i kształcenia