Data publikacji w serwisie:

Trwa nabór do Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem

Wiceprezes Rady Ministrów, Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, Profesor Piotr Gliński, ogłasza nabór kandydatów na członków III kadencji Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem.

Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem jest rządowym organem opiniodawczo-doradczym, działającym w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Została powołana na mocy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz.U. 2020 poz. 1057, z późn. zm.).

Rada między innymi:

  • Pomaga młodym ludziom zaangażować się w życie publiczne w Polsce;
  • Wydaje opinie na temat planowanych zmian w prawie oraz rządowych programów, które dotyczą młodego pokolenia;
  • Tworzy miejsce do dialogu między organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami a władzami publicznymi w sprawach ważnych dla młodzieży;
  • Wspiera działalność instytucji, które działają na rzecz młodego pokolenia.

Nabór kończy się 31 sierpnia br.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie gov.pl: Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków III kadencji Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem