Data publikacji w serwisie:

VII edycja konkursu BESTStudentGRANT rozstrzygnięta!

Rozstrzygnięta została siódma edycja konkursu BESTStudentGRANT. Konkurs skierowany był do studentów pierwszego i drugiego roku studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich – najlepszych maturzystów oraz laureatów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, którzy planują realizację swoich pierwszych projektów badawczych.

Komisja konkursowa wyłoniła sześć osób, których projekty reprezentujące nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki o sztuce, archeologię oraz filozofię zostały zakwalifikowane do finansowania. Kapituła brała pod uwagę pomysł, jego oryginalność, umiejętność formułowania celu badań, oczekiwanych rezultatów, zaangażowanie i pasję badawczą. Laureaci otrzymają grant w wysokości do 5 tysięcy złotych na realizację autorskiego projektu badawczego. W jego ramach będą mieć możliwość zakupu pomocy naukowych, udziału w seminariach i warsztatach, a także otrzymania wynagrodzenia za włożony wysiłek badawczy.

Lista laureatów VII edycji BESTStudentGRANT:

  • Iga Batog (Wydział Nauk o Sztuce) - Pomiędzy Berlinem a Bayreuth. The Loop of Nibelung Simona Steena-Andersena.
  • Barbara Bojarska (Wydział Filozoficzny) - Spektrum autyzmu i jego autodiagnoza z perspektywy filozoficznej.
  • Kristina Bujanowska (Wydział Biologii) - Modyfikacja n6-metyloadenozyny RNA jako potencjalny przełącznik metaboliczny decydujący o przeżyciu lub śmierci komórki na przykładzie starzenia indukowanego ciemnością w liściach jęczmienia.
  • Roman Buksak (Wydział Chemii) - Sililujące sprzęganie dipodstawionych etenów z winylosilanami z wykorzystaniem układów katalitycznych opartych na kompleksach rodu.
  • Kinga Kaptur (Wydział Archeologii) - Garderoba kobiet pracujących połowy XVIII wieku na ziemiach polskich.
  • Karol Wapniarski (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Wydział Filozoficzny) - Filozoficzne aspekty koncepcji znaczenia w językoznawstwie kognitywnym: studium historyczno-porównawcze.

Spotkanie z Laureatami VII edycji konkursu BESTStudentGRANT odbyło się na platformie MS Teams 9 stycznia 2023 roku.

Konkurs BESTStudentGRANT organizowany jest w ramach Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (ID-UB), a jego celem jest wsparcie studentów na początkowym etapie studiów poprzez wyposażenie ich w umiejętności badawcze i kompetencje miękkie przydatne w pracy naukowej.

Logo ID-UB