Data publikacji w serwisie:

Zaproszenie do projektu naukowego: Środowiska Negocjowalne

Zapraszamy młodych badaczy różnych dyscyplin oraz artystów do zgłoszenia swojego udziału w projekcie naukowym ŚRODOWISKA NEGOCJOWANE: nowe praktyki humanistyczne w badaniach transdyscyplinarnych realizowanym w ramach grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki przez Humanities /Art /Technology Research Center (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) pod kierunkiem prof. UAM Agnieszki Jelewskiej oraz dra Michała Krawczaka.

Głównym celem projektu jest integracja badań wywodzących się z myśli humanistycznej i dyskursów środowiskowych oraz nowych praktyk artystycznych sytuujących się w ramach wyznaczonych zagadnień enwironmetalnych, w celu zaprojektowania i przetestowania w grupach roboczych nowatorskiego podejścia poznawczego do najnowszej problematyki interrelacji człowiek-środowisko. Tym samym chodzi o zespołowe wytworzenie transdyscyplinarnych metod badawczych służących ponownemu sformułowaniu możliwych perspektyw spojrzenia na problemy środowiskowe, w które uwikłany jest współczesny człowiek w sytuacji naukowego projektowania i technologicznego przyspieszenia.

Projekt podejmuje trzy ogólnie opisane obszary badawcze:

  1. Obszar pierwszy dotyczy konsekwencji i pytań kształtujących się w ramach dyskutowanej obecnie koncepcji Antropocenu, jako nazwy nowej ery geologicznej, w czasie której człowiek przekształca zasoby planetarne dokonując ich głębokich transformacji.
  2. Drugi to hipoteza biofilii i jej technologiczne mediacje, a więc projektowanie nowych sztucznych środowisk i badania nad inteligencją ambientalną, które transfigurują relacje człowiek-otoczenie.
  3. Trzeci to problematyka zorganizowana wokół multidyscyplinarnego ekologicznego, technokulturowego i biologicznego rozumienia afektywnych sieci podmiotów ludzkich i pozaludzkich.

Obszary te są jednocześnie koncepcjami, które nie mieszczą się w ramach jednej dyscypliny, zawierają w sobie też elementy spekulatywne, a więc są wciąż otwarte na testy i wyniki naukowych procedur. Takie ustawienie problematyki pozwala uniknąć kolonizacyjnych praktyk. Wyznaczone koncepcje dają jednocześnie szansę dialogu i negocjacji w przestrzeni poza dyscyplinami, na gruncie debat akademickich i działań praktycznych w seminaryjnych grupach. Ponieważ zagadnienia, podejmowane w projekcie, mają szeroki zakres merytoryczny, celem seminariów będzie nie tyle dostarczenie bezpośrednich rozwiązań (co w tak krótkim czasie i szerokim zakresie byłoby niemożliwe), ale raczej wypracowanie nowych sposobów nawiązywania transdyscyplinarnych możliwości konstruowania dyskursów partycypacyjnych na przykładzie wybranych zagadnień. Chodzi też o wyrobienie umiejętności formułowania problemów na styku dyscyplin; o stawianie adekwatnych, wobec problemów współczesnej relacji człowiek-środowisko, pytań; o umiejętne przeprowadzanie transdyplinarnego namysłu krytycznego nad systemami polityczno-ekonomicznymi sterującymi ryzykiem, globalnym stresem i poczuciem środowiskowej apokalipsy oraz afektywnej, sytuacyjnej komunikacji pomiędzy czynnikami ludzkimi i nieludzkimi w ramach technologicznie mediowanych środowisk.

Dodatkowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej centrum badawczego: http://artandsciencestudies.com/mediated-environments-open-call/

Formularze zgłoszeniowe należy przesłać drogą elektroniczną na adres: michal.krawczak@amu.edu.pl do 25.01.2019.