Data publikacji w serwisie:

Zarządzenie nr 434 PL | EN

Zarządzenie nr 434/2019/2020

Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

z dnia 19 marca 2020 r.

w sprawie odroczenia terminów pobierania opłat za studia

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 poz. 1668, z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 Statutu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniemizwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 z 2020 r.) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 433 z 2020 r.), zarządzam, co następuje:

§1

1. W celu ograniczenia obciążeń finansowych studentów, w sytuacji wprowadzenia na terenie całego kraju stanu zagrożenia epidemicznego i zamknięcia wielu miejsc pracy studentów, odracza się terminy pobierania opłat za:

1) Kształcenie na studiach niestacjonarnych;

2) powtarzanie zajęć (przedmiotów) z powodu niezadowalających wyników w nauce na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych;

3) prowadzenie zajęć nieobjętych programem studiów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

2. W przypadku cudzoziemców odracza się terminy pobierania opłat za kształcenie na I roku studiów stacjonarnych w języku polskim oraz za kształcenie na studiach w języku polskim i języku obcym na latach wyższych.

3. W okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych nie nalicza się odsetek za zwłokę od zaległości związanych z kształceniem na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

§2

Rektor określi nowe terminy pobierania opłat, o których mowa w § 1 ust. 1, po zakończeniu okresu zawieszenia zajęć dydaktycznych.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 marca 2020 roku.

REKTOR
Prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki

Zobacz zarządzenie w BIP


Adam Mickiewicz University, Poznań (AMU)
Ordinance 434 of March 19th, 2020
on deferred tuition payments

Pursuant to art. 23, para 1 of the Law of July 20th, 2018 – the Law on Higher Education and Science (Journal of Law from 2020, item 1668 with subsequent amendments),and to § 26, para 1 of the Statute of Adam Mickiewicz University, Poznań and in connection with the law of March 2nd, 2020 on detailed provisions concerning prevention, counteractions and combating COVID-19 and other infectious diseases and critical situations resulting from thereof (Journal of Law of 2020, item 374) and in connection with the regulation of the Minister of Health of March 13th, 2020 on the implementation of the state of epidemic threat on the territory of the Republic of Poland (Journal of Law of 2020, item 374) I decree the following:

§1

1. In order to reduce students’ financial burden in the context of the implementation the state of epidemic threat on the territory of the Republic of Poland and closing down of many businesses in which students perform work, the following payments are deferred:
1) tuition fees for extramural studies,
2) fees for make-up classes (subjects) due to unsatisfactory results in regular and extramural studies,
3) fees for extracurricular classes in regular and extramural studies.
2. Tuition fees for regular foreign freshmen taking courses in Polish and tuition fees for other foreign students taking courses in Polish and in English at higher years of study.
3. No interest for delayed payments relating to regular and extramural studies will be charged while teaching is suspended.

§2

New payment deadlines referred to in §1, para 1 shall be determined by AMU Rector when teaching resumes.

§3

The ordinance becomes effective as of the date of signature, on March 20th, 2020.

Professor Andrzej Lesicki, Ph.D. D.Litt.
Rector
Adam Mickiewicz University, Poznań