Data publikacji w serwisie:

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w sprawie działania Uniwersytetu w warunkach epidemii w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022

Zachęcamy do zapoznania się z zarządzeniem Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w sprawie działania Uniwersytetu w warunkach epidemii w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022

Zarządzenie reguluje działanie Uniwersytetu w warunkach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022, w okresie stanu epidemii, w zakresie:

  • organizacji kształcenia:

na studiach pierwszego stopnia;

na studiach drugiego stopnia;

na jednolitych studiach magisterskich;

na studiach doktoranckich oraz w szkole doktorskiej;

na studiach podyplomowych, szkoleniach oraz kursach;

  • weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się;
  • zasad działania komisji i innych gremiów działających na podstawie statutu.

Zarządzenie nr 139/2020/2021 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 20 sierpnia 2021 roku w sprawie działania Uniwersytetu w warunkach epidemii w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022


Organizacja procesu kształcenia na studiach I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich będzie prowadzona w sposób hybrydowy. W siedzibie uczelni będą prowadzone ćwiczenia i laboratoria, a także wykłady w grupach, które nie przekraczają 30 osób. W szczególnych przypadkach, jeśli będą pozwalać na to warunki lokalowe oraz sanitarne, dziekan wydziału może zwrócić się do prorektora ds. kształcenia o możliwość zwiększenia tego limitu. W zajęciach stacjonarnych mogą brać udział wyłącznie osoby, u których nie występują objawy choroby infekcyjnej górnych dróg oddechowych (gorączka, kaszel, ból mięśni). Określając plan zajęć dydaktycznych, dziekan wydziału w miarę możliwości powinien uwzględnić zasadę, że w danym dniu kształcenie może odbywać się w jednej formie).

Więcej informacji