Data publikacji w serwisie:

Zarządzenie rektora w sprawie dodatkowej pomocy materialnej dla studentów

W piątek 17 lipca, ukazało się zarządzenie Rektora UAM w sprawie dodatkowej pomocy materialnej dla studentów w tym miesiącu. Wynika z niego, że studenci, którym przyznane zostało stypendium socjalne lub stypendium dla osób z niepełnosprawnościami w roku akademickim 2019/2020 otrzymają w lipcu 2020 r. zapomogę w kwocie odpowiadającej miesięcznej wysokości przyznanego świadczenia. Zapomoga zostanie przyznana, bez konieczności składania dodatkowego wniosku o jej przyznanie.

Zapomoga może być także przyznana studentom, którzy nie otrzymywali stypendium socjalnego lub stypendium dla osób z niepełnosprawnościami w roku akademickim 2019/2020, jeżeli znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. W takim przypadku konieczne jest złożenie udokumentowanego wniosku o przyznanie zapomogi za pośrednictwem systemu USOSweb, według wzoru określonego w tym systemie.

W ten sposób rektor prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki pozytywnie ustosunkował się do wniosku Samorządu Studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dotyczącego wypłacenia dodatkowych świadczeń pomocy socjalnej dla studentów w lipcu 2020 r.


Zarządzenie nr 481/2019/2020
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 17 lipca 2020 roku
w sprawie zasad przyznawania studentom zapomóg w roku akademickim 2019/2020,
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu w warunkach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 i art. 95 ust. 2 w zw. z art. 51b ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85 t.j. z późn. zm.) i § 26 ust. 1 Statutu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (załącznik do obwieszczenia nr 1/2020 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) oraz na podstawie art. 79 ust. 3-5 i w zw. z art. 79 ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020, poz. 695 z późn. zm.) i w zw. z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020, poz. 911 z późn. zm.) oraz w zw. z zarządzeniem nr 455/2019/2020 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w sprawie działania Uniwersytetu w warunkach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 1 czerwca 2020 r. (z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1

1. W roku akademickim 2019/2020, w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w warunkach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zapomoga, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (załącznik do Zarządzeniu nr 365/2019/2020 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 1 października 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – dalej Regulamin) zwana dalej zapomogą, przyznawana jest studentom na zasadach określonych w niniejszym zarządzeniu.

2. Do zapomóg przyznawanych na podstawie niniejszego zarządzenia nie stosuje się ograniczenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym § 7 ust. 4 Regulaminu.

§ 2

1. W roku akademickim 2019/2020, w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w warunkach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zapomogę może otrzymać:

1) student, któremu zostało przyznane w roku akademickim 2019/2020 stypendium socjalne, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 Regulaminu lub stypendium dla osób niepełnosprawnych, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 Regulaminu po spełnieniu warunków określonych w § 16 ust. 1 i 2 Regulaminu albo w niniejszym zarządzeniu;

2) student, któremu nie zostało przyznane w roku akademickim 2019/2020 stypendium socjalne, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 Regulaminu lub stypendium dla osób niepełnosprawnych, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 Regulaminu jeżeli znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

2. Do zdarzeń uzasadniających wystąpienie przez studenta, o przyznanie zapomogi na podstawie § 2 ust. 1 pkt 2 niniejszego zarządzenia zalicza się w szczególności utratę pracy, albo utratę lub zmniejszenie dochodów studenta albo członka najbliższej rodziny studenta, pogorszenie sytuacji życiowej w związku z pobytem w szpitalu ze względu na zarażenie albo podejrzenie zarażenia COVID-19 albo w związku z odbywaniem obowiązkowej kwarantanny w związku z zarażeniem albo podejrzeniem zarażenia COVID-19 studenta lub członka najbliższej rodziny studenta.

§ 3

1. Zapomoga przyznawana jest przez Rektora na wniosek studenta złożony w formie pisemnej albo za pośrednictwem systemu USOSweb według wzoru określonego w systemie USOSweb.

2. Do wniosku o przyznanie zapomogi muszą zostać dołączone dokumenty potwierdzające zaistnienie okoliczności, z powodu których nastąpiło jego złożenie.

3. W przypadku studentów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 niniejszego zarządzenia zapomoga może być przyznana także na podstawie wniosku o przyznanie stypendium socjalnego albo wniosku o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2019/2020. W takim przypadku ocena zaistnienia przesłanek przyznania zapomogi dokonywana jest na podstawie dokumentów załączonych do ww. wniosków.

4. Zapomoga może być przyznana na podstawie wniosków, o których mowa w § 3 ust. 3 niniejszego zarządzenia jeżeli student niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia, nie złoży sprzeciwu co do takiego sposobu rozpatrzenia wniosku.

§ 4

1. Rozstrzygnięcie w przedmiocie zapomogi wydaje Rektor.

2. Rozstrzygnięcie doręcza się studentowi, za potwierdzeniem odbioru, w systemie USOS albo na adres poczty elektronicznej studenta.

3. Od rozstrzygnięcia Rektora w przedmiocie zapomogi służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, który należy złożyć do Rektora w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

4. W postępowaniach w sprawie przyznania zapomogi prowadzonych na podstawie niniejszego zarządzenia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020, poz. 256 t.j.).

§ 5

Wypłata zapomogi realizowana jest wyłącznie w postaci przelewu dokonywanego na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy studenta. Wypłata dokonywana jest w kwocie wysokości świadczenia, po wydaniu rozstrzygnięcia, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszego zarządzenia.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rektor

Prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki

Dokumenty

Nazwa Data
Plik umieścił(a)
Pobierz plik
ZR-481-2019-2020.pdf 17.07.2020 Unknown
PDF
Pobierz PDF ZR-481-2019-2020.pdf(237.6 KB)