Data publikacji w serwisie:

Zmiany zasad organizacji olimpiad w roku szkolnym 2019/2020, a rekrutacja na studia

14 kwietnia Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wystosował list do rektorów, w którym przypominał, że w związku z ogłoszeniem w Polsce stanu epidemii i podjętych działań, w decyzjach dotyczących rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021 uczelnie stoją przed trudnym zadaniem dostosowania trybu i terminów przyjęć na studia do zmienionego terminu organizacji matur.

Dodatkowo w związku z obecną sytuacją Minister Edukacji Narodowej zdecydował o dokonaniu zmian organizacji przeprowadzania olimpiad i turniejów w roku szkolnym 2019/2020. Z uwagi na wytyczne Prezesa Rady Ministrów w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim obywatelom, w tym uczniom i nauczycielom, jednym z przyjętych rozwiązań dotyczących organizacji olimpiad i turniejów było odwołanie trzeciego etapu tych zawodów. Podjęto decyzję o przyznaniu wszystkim uczniom zakwalifikowanym do III etapu olimpiady lub turnieju tytułu finalisty - na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 530).

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zwrócił się z prośbą o uwzględnienie w procesie rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021 nowych regulacji dotyczących honorowania wyników uczestników olimpiad, którzy w roku szkolnym 2019/2020 zakwalifikowali się do III etapu – finalistów tych olimpiad.

W związku z powyższym będziemy wkrótce informować o ewentualnych zmianach jakie zostaną wprowadzone w zasadach rekrutacji na studia na UAM na rok akademicki 2020/21.