Data wydarzenia: -

Kongres Geografii Polskiej 2023

Na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych oraz Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM odbędzie się Kongres Geografii Polskiej 2023 (31 maja - 3 czerwca), największa konferencja polskich geografów, połączona z Jubileuszem 100-lecia Czasopisma Geograficznego oraz 64. Zjazdem Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Motywem przewodnim poznańskiego spotkania jest hasło: „Geografia niepewności”.

Ostatnie lata to czas istotnych zmian środowiskowych, społecznych, technologicznych czy politycznych. Ich konsekwencje sprawiają, że na nowo trzeba spojrzeć na rolę geografii jako nauki w tworzeniu i przekazywaniu wiedzy. Ale jak uprawiać geografię, gdy paradygmaty i aksjomaty ulegają erozji, a triumfy święci „mądrość ludowa”, „fake-newsy”, „fast-newsy”, stereotypy i populizm? Zmiany klimatu, kryzys migracyjny, pandemia, napaść Rosji na Ukrainę, inflacja to tylko niektóre szoki rozwojowe, które zwiększają poczucie niepewności życia. Globalizacja zdaje się ustępować powiązaniom regionalnym, a długofalowe planowanie – doraźnym działaniom adaptacyjnym.

Piętno na geografii odcisnęła również reforma nauki. Dlatego podczas Kongresu geografowie podejmą dyskusje, których tematyka będzie dotyczyć przyszłych kierunków rozwoju badań geograficznych, nowych metod badawczych, zaawansowanych technologii, a także traktowania geografii jako nauki transdyscyplinarnej, łączącej wiedzę i metody z różnych dziedzin nauki w celu rozwiązywania złożonych problemów współczesności.

W czwartek 1 czerwca, z udziałem geografów ze wszystkich polskich ośrodków geograficznych, odbędą się dwa panele dyskusyjne, pt. „Wyzwania i perspektywy rozwoju polskiej geografii w czasach niepewności” oraz „Partnerstwo nauki i praktyki w geografii”. Podczas sesji jubileuszowej przedstawiona zostanie 100-letnia historia Czasopisma Geograficznego oraz stojące przed nim wyzwania.

Następnego dnia zaplanowane są wystąpienia w 14 sesjach tematycznych 64. Zjazdu PTG, podczas których będą poruszane kwestie związane m.in. z przyszłością polskich badań geograficznych, geografią transformacji energetycznej, analizą rozwoju obszarów wiejskich w czasach niepewności, badaniem przemian gospodarki w warunkach turbulencji otoczenia, edukacją geograficzną, jak również zmianami środowiska w antropocenie; jego georóżnorodnością i geodziedzictwem.

64. Zjazd PTG zakończy w piątek 2 czerwca wycieczka Bimbą po Poznaniu. Natomiast w 3 czerwca odbędą się dwie sesje terenowe pod hasłem „Poznań – miejsca nieoczywiste”.

Z okazji Roku Strzeleckiego zapraszamy na towarzyszącą Kongresowi wystawę o przyrodniku, badaczu i odkrywcy Pawle Edmundzie Strzeleckim. Wystawa, zlokalizowana przed frontem Collegium Geographicum, dostępna jest w terminie od 18 maja do 15 czerwca. Została ona przygotowana przez Wydawnictwo Miejskie Posnania, a jej kuratorką jest Pani Danuta Książkiewicz-Bartkowiak.

Ze szczegółowym programem spotkania geografów w Poznaniu można zapoznać się na stronie https://ptgeo.org.pl/kgp2023/