Data wydarzenia:

Szkoła Nestorów Nauki UAM: Zdrowie psychiczne a traumy w cyklu życia

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu Szkoły Nestorów Nauki UAM. Wykład pt. „Zdrowie psychiczne a traumy w cyklu życia” wygłosi prof. Lidia Cierpiałkowska z Wydziału Psychologii i Kognitywistyki UAM. Spotkanie odbędzie się 20 kwietnia 2022 r. o godz. 17.00 w Sali Lubrańskiego, ul. Wieniawskiego 1. Wykład ma charakter otwarty.

Doświadczenie traumy na kolejnych etapach życia, od narodzin do późnej dorosłości, ma określone konsekwencje dla zdrowia psychicznego dzieci, młodzieży i dorosłych. Badania i praktyka kliniczna pokazują, że im wcześniej jednostka doświadczy traumy, tym jej konsekwencje dla zdrowia psychicznego mogą być poważniejsze.

Traumy mają bardzo różne oblicza, zawsze są związane z doświadczeniem zagrożenia życia i zdrowia fizycznego i psychicznego własnego lub najbliższych, występują także u ludzi, którzy udzielają poszkodowanym różnorakiej pomocy (np. strażacy, terapeuci). Na zespół stresu potraumatycznego w ciągu życia cierpi około 9% populacji dorosłych oraz 16,5% dzieci i młodzieży.

Trauma jest wydarzeniem obezwładniającym istniejące u osoby obrony przed lękiem, co pobudza najbardziej pierwotne, uniwersalne lęki (Garlander, 2009). Osoba doświadczając ekstremalnego poczucia zagrożenia, przerażenia, cierpienia i bezradności, automatycznie uruchamia obrony, które pozwolą jej przeżyć fizycznie i psychicznie tę sytuację. Włączenie tych obron wpływa przede wszystkim na spójność struktury psychicznej, która wytworzyła się na określonym etapie życia człowieka.

Celem wystąpienia jest przedstawienie:

  1. zespołów klinicznych będących bezpośrednią konsekwencją doświadczenia traumy na różnych etapach życia jednostki;
  2. wskazanie na czynniki ochronne i ryzyka wystąpienia zespołu stresu potraumatycznego oraz zakres negatywnych konsekwencji dla zdrowia psychicznego.
O wykładowcy

Prof. Lidia Cierpiałkowska – prof. dr hab. Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalista z zakresu psychologii klinicznej, psychoterapeuta i superwizor terapii uzależnienia od alkoholu. Od początku łączy pracę naukowo-badawczą z praktyką kliniczną i psychoterapeutyczną. Aktualnie prowadzi psychoterapię osób z zaburzeniami osobowości.

Jest autorką przeszło 180 prac, w tym współautorką lub współredaktorką/ redaktorem znaczących dla psychologii klinicznej dorosłych, dzieci i młodzieży monografii i podręczników. Obszar jej zainteresowań naukowych i badawczych koncentruje się na opisaniu i/lub wyjaśnieniu: 1) kształtowania i aktywowania się w różnych kontekstach psychospołecznych patomechanizmu patologii organizacji osobowości borderline; 2) kształtowania się ścieżek rozwoju psychospołecznego osób wychowywanych w rodzinach z problemem alkoholowym oraz wskazania na znaczenie sojuszu terapeutycznego dla skuteczności terapii osób z zaburzeniami używania alkoholu; 3) koncepcji i modeli zdrowia i zaburzeń psychicznych w psychologii klinicznej, psychopatologii i psychoterapii oraz ich zastosowania w prospektywnej diagnozie klinicznej dla celów psychoterapii.