Data wydarzenia: -

VIII Forum BioGIS

Wydział Biologii UAM, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe oraz Esri Polska zapraszają na kolejną edycję Forum BioGIS, które odbędzie się 29-30 listopada 2023 roku w Coll. Biologicum UAM w Poznaniu. Jest to cykliczna impreza o charakterze konferencji i warsztatów. Jej głównym celem jest wymiana doświadczeń między nauką i praktyką, a także popularyzacja wiedzy na temat rozwoju i zastosowań narzędzi geoinformatycznych oraz zasobów danych przestrzennych w naukach biologicznych.

Tematem tegorocznego Forum jest transformacja historycznych danych przyrodniczych do cyfrowych baz danych przestrzennych oraz ich wykorzystanie w nauce, edukacji i ochronie przyrody.

Podczas VIII Forum BioGIS zostaną zaprezentowane wyniki realizacji projektów cyfryzacji archiwalnych zbiorów przyrodniczych, realizowanych i finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, w tym projektu AMUNATCOLL zrealizowanego przez Wydział Biologii UAM i PCSS. Uczestnicy tegorocznej edycji Forum BioGIS zapoznają się z potencjałem wykorzystania cyfrowych baz danych przyrodniczych do celów naukowych, edukacyjnych, ochrony przyrody i zarządzania środowiskiem. Ponadto, udział w Forum BioGIS umożliwi uczestnikom poznanie zasad i procedur, dzięki którym możliwa jest transformacja historycznych danych przyrodniczych do formatu cyfrowego i wymiaru przestrzennego. Zaplanowano sesje referatowe i posterowe, panele dyskusyjne oraz warsztaty.

Tematyka sesji referatowych i posterowych VIII Forum BioGIS obejmie następujące zagadnienia:

  • przygotowanie historycznych zbiorów przyrodniczych do digitalizacji,
  • digitalizacja zbiorów przyrodniczych oraz procedury wsparcia informatycznego,
  • historyczne zbiory przyrodnicze w środowisku GIS – geotagowanie tekstowych opisów lokalizacji zbioru okazów,
  • wyzwania budowy informatycznej bazy danych dla historycznych zbiorów przyrodniczych,
  • specyfikacja danych opisujących historyczne zbiory przyrodnicze – struktura metadanych,
  • interoperacyjność historycznych zbiorów przyrodniczych – (geo)portale i rozwiązania mobilne,
  • potencjał naukowego wykorzystania danych (np. w taksonomii, biogeografii, ekologii),
  • zastosowanie zdigitalizowanych historycznych danych przyrodniczych w nauce obywatelskiej, edukacji i ochronie przyrody,
  • synergia jednostek przygotowujących bazy danych historycznych zbiorów przyrodniczych oraz instytucji zainteresowanych wykorzystaniem danych.

Planowane są również liczne warsztaty zaznajamiające Uczestników z zagadnieniami budowania cyfrowych baz danych przyrodniczych oraz wykorzystywania ich zasobów w nauce, ochronie przyrody oraz szeroko pojętej edukacji. Zobacz pełną ofertę warsztatów

Szczegóły dotyczące wydarzenia znajdują się na stronie https://forumbiogis.amu.edu.pl/ oraz w Komunikacie (.pdf).

Formularz rejestracyjny dostępny jest pod adresem: https://forms.office.com/e/thx8d8w75e

Termin przesyłanie abstraktów referatów i posterów upływa 30 września br., natomiast rejestracji na Forum BioGIS (w tym na warsztaty) – 31 października br.


Patronat nad wydarzeniem objęli: marszałek Województwa Wielkopolskiego, prorektor UAM ds. cyfryzacji i współpracy z gospodarką, Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Global Biodiversity Information Facility Poland i Krajowy System Informacji o Bioróżnorodności. Patronami medialnymi są portale geoforum.pl oraz gisplay.pl. Wsparcia finansowego udzielili: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Krajowy Magazyn Danych.