Data wydarzenia: -

XI Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny

Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM oraz Polskie Towarzystwo Pedagogiczne organizują XI Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny, który odbędzie się w dniach 20-22. września 2022 r. w Poznaniu pod hasłem Przesilenie. Budujmy lepszy świat w sobie i pomiędzy nami.

Gospodarzem Zjazdu jest Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Powierzenie organizacji Zjazdu  jest wyrazem uznania ze strony środowiska Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego dla wiodącej roli Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM w rozwoju tożsamości polskiej pedagogiki, a także trwałego zaangażowania licznych pracowników Wydziału na rzecz umacniania pozycji i rozwoju Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego.

XI Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny, podobnie jak i poprzednie Zjazdy organizowane regularnie przez polskie środowisko pedagogiczne, stawia sobie za cel zmierzenie się ze szczególnie palącymi problemami współczesności, zarówno krajowymi, jak i globalnymi, które oddziałują na kulturę we wszystkich jej wymiarach, szczególnie zaś w wymiarze edukacyjnym.

Problematyka XI Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego:

  1. Przesilenie. Kręgi kryzysów kontekstów edukacji – wyzwania dla pedagogiki
  2. Człowiek i społeczeństwo w obliczu wyzwań przesilenia – szanse i zagrożenia
  3. Polityka edukacyjna, szkoła, wychowanie, opieka – w stronę zaangażowania w stwarzanie lepszego świata
  4. Przesilenie – myśl metateoretyczna i metodologiczna w pedagogice
  5. Tożsamość, wspólnota, przestrzeń moralna – rozumieć, budować i podejmować odpowiedzialność za (swój) świat
  6. Wielokulturowość, pluralizm wartości i przemiany kultury współczesnej
  7. Rynek pracy, kariera zawodowa i wychowawcza funkcja pracy – ku społeczeństwu przyszłości
  8. Misja, posłannictwo i służebność Uniwersytetu
  9. Pedagogika wobec negatywnych zjawisk społecznych, zagrożeń i zachowań patologicznych
  10. Pedagogika i edukacja wobec czynników sprawstwa ludzkiego losu w dobie przesilenia cywilizacyjnego i globalnych kryzysów

Szczegółowe informacje dotyczące Zjazdu dostępne są na stronie zjazdowej pod adresem: https://zjazdpedagogiczny2022.pl