Data publikacji w serwisie:

„Sołeckie Strategie Rozwoju determinantą Strategii Rozwoju Gminy Kobylin”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Partner KSOW informuje, że dnia 29.06.2020 r. podpisana została umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji pn.

„Sołeckie Strategie Rozwoju determinantą Strategii Rozwoju Gminy Kobylin”.

Kwota kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi: 27 000,00 zł.

Operacja mająca na celu aktywizację mieszkańców i określenie przez nich perspektywicznego planu rozwoju miejscowości, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Opracowanie SSR ma być podstawą do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Kobylin. SSR utożsamiając się z planami rozwoju społecznego, gospodarczego i planami inwestycyjnymi pozwolą wytyczyć kierunki działania w postaci celów i zadań operacyjnych, mogą pomóc w wyborze źródeł finansowania przedsięwzięć. Innymi słowy SSR zawiera podstawy i kierunki rozwoju sołectw w krótszym i dłuższym horyzoncie czasowym, a co za tym idzie, dadzą szansę na przemyślane działania mieszkańców i władz gminy.

Planuje się, iż w wyniku realizacji operacji osiągnięte zostaną następujące rezultaty:

→ Aktywizacja mieszkańców poprzez warsztaty z mieszkańcami gminy Kobylin w celu sprecyzowania ich potrzeb społecznych i gospodarczych, przełożenia ich na działania, co daje szansę dla tworzenia partnerstw na rzecz realizacji projektów

→ Stworzenie 20 Sołeckich Strategii Rozwoju na terenie gminy Kobylin dla wykreowania miejsc pracy i zamieszkania gminy Kobylin;

→ Stworzenie poprzez mieszkańców 20 Sołeckich Strategii Rozwoju na terenie gminy Kobylin dających podstawę ubiegania się o środki finansowe na realizację projektów społecznych/gospodarczych);

→ Integracja społeczna osób z terenów gminy Kobylin (starszych, młodzieży, niepełnosprawnych i osób wykluczonych społecznie) podczas wspólnych prac nad strategią wykreśli zgodne cele
i kierunki społeczne, gospodarcze i środowiskowe rozwoju wsi i jej mieszkańców.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jednocześnie informujemy o możliwości zarejestrowana się jako Partner KSOW
w bazie dostępnej na portalu internetowym http://ksow.pl.