Data publikacji w serwisie:

„Tworzenie miejsc integracji społecznej, rekreacji i edukacji w gminie Kobylin”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Partner KSOW informuje, że dnia 29.06.2020 r. podpisana została umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji pn.

„Tworzenie miejsc integracji społecznej, rekreacji i edukacji w gminie Kobylin”.

Kwota kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi: 35 890,20 zł.

Operacja mająca na celu aktywizację mieszkańców wsi (zwłaszcza dzieci i młodzieży, także dorosłych) oraz przyczyniać się do powstawania nowych miejsc integracji społecznej, rekreacji
i edukacji na obszarach wiejskich, a także polepszaniu zarządzania lokalnymi zasobami, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja ta ma sprzyjać aktywizacji społeczności wiejskich poprzez włączenie mieszkańców wsi do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw.

Planuje się, iż w wyniku realizacji operacji osiągnięte zostaną następujące rezultaty:

→ Poznanie kompetencji, umiejętności i marzeń dzieci i młodzieży gminy Kobylin oraz potrzeb społecznych dorosłych mieszkańców szansą dla tworzenia partnerstw na rzecz realizacji projektów (z uwagi na COVID-19 uczniowie szkół będą brali udział w geoankiecie);

→ Udział w warsztatach mieszkańców gminy na rzecz ukształtowania miejsca integracji społecznej, rekreacji i edukacji (proces facylitacji);

→ Stworzenie 10 koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznych na terenie gminy Kobylin dla wykreowania miejsc pracy i zamieszkania gminy Kobylin i dających podstawę ubiegania się o środki finansowe na zagospodarowanie przestrzeni wspólnych (społecznych);

→ Integracja społeczna osób z terenów gminy Kobylin (starszych, młodzieży, niepełnosprawnych i osób wykluczonych społecznie) poprzez udział w warsztatach i poszerzenie swojej wiedzy
o potrzebach, kompetencjach, umiejętnościach i marzeniach mieszkańców gminy;

→ Wydanie publikacji z wykazem dobrych i złych przykładów aranżacji przestrzeni gminy Kobylin oraz pomysłami na kreowanie 10 miejsc integracji społecznej, rekreacji i edukacji;

→ Wykorzystanie wyników operacji przez osoby decydujące o rozwoju wsi dla zachowania ładu przestrzennego w miejscowościach gminy Kobylin oraz dla utworzenia Strategii Rozwoju Gminy.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jednocześnie informujemy o możliwości zarejestrowana się jako Partner KSOW
w bazie dostępnej na portalu internetowym http://ksow.pl.