Data publikacji w serwisie:

Umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji pn. „Wiejskie przestrzenie publiczne gminy Szydłowo – aranżacja miejsc integracji”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Partner KSOW informuje, że w dniu 31 maja 2021 podpisana została umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji pn.

„Wiejskie przestrzenie publiczne gminy Szydłowo – aranżacja miejsc integracji”.

Kwota kosztów kwalifikowanych operacji wynosi: 53 838,00.

Operacja ma na celu

aktywizację mieszkańców wsi (zwłaszcza dzieci i młodzieży, także dorosłych) oraz przyczynienie się do powstawania nowych miejsc integracji społecznej, pozwalających na społeczny kontakt, nawiązywanie relacji oraz realizowanie zainteresowań. Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planuje się, iż w wyniku realizacji operacji osiągnięte zostaną następujące rezultaty:

  • aktywizacja poprzez spotkania/ankiety 60-80 mieszkańców gminy Szydłowo (dzieci, młodzieży i dorosłych z wszystkich sołectw gminy) w celu poznania potrzeb społecznych szansą dla tworzenia partnerstw na rzecz realizacji projektów;
  • konsultacje z mieszkańcami na temat elementów, które wg mieszkańców powinny się znaleźć w ich przestrzeniach publicznych; wpłyną na sposób ukształtowania miejsca integracji społecznej;
  • stworzenie 15 koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznych na terenie gminy Szydłowo dla wykreowania miejsc spotkań, pracy i zamieszkania gminy. Które potem mogą stać się podstawą ubiegania się o środki finansowe na zagospodarowanie przestrzeni wspólnych;
  • wydanie publikacji z wykazem dobrych i złych przykładów aranżacji przestrzeni gminy Szydłowo;
  • wykorzystanie wyników operacji przez osoby decydujące o rozwoju wsi dla zachowania ładu przestrzennego w miejscowościach gminy Szydłowo (powiązanie z tematem 12 operacji).

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jednocześnie informujemy o możliwości zarejestrowana się jako Partner KSOW
w bazie dostępnej na portalu internetowym http://ksow.pl.

Pobierz i przeczytaj raport podsumowujący projekt [plik PDF]

okładka raportu


Materiał opracowany przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu