Badania naukowe to obok kształcenia najważniejsza sfera uniwersyteckiej aktywności. Stanowią one o potencjale dydaktycznym uczelni, prowadzone są na 14 wydziałach, w pracowniach, zakładach, katedrach i instytutach oraz w interdyscyplinarnych centrach uniwersyteckich.

Badania naukowe przynoszą wiele znakomitych osiągnięć i stanowią podstawę do rozwoju naukowego kadry akademickiej. Każdego roku ok. 20 osób uzyskuje tytuły profesorskie, ok. 40 - stopień naukowy doktora habilitowanego a około 200 osób - stopień naukowy doktora.

Zobacz również:

Informacje nt. promocji doktorskich

Informacje nt. promocji habilitacyjnych

Aktywność badawcza decyduje o pozycji, jaką Uniwersytet im. Adama Mickiewicza zajmuje wśród uczelni krajowych i zagranicznych. W UAM obserwowany jest stały wzrost jakości publikacji, uwidoczniony w publikowaniu artykułów w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, a monografii i książek w prestiżowych wydawnictwach naukowych krajowych i zagranicznych. Wysoka aktywność naukowa pracowników Uczelni uwidacznia się także w organizacji konferencji i sesji naukowych na terenie UAM oraz w coraz bardziej ożywionej współpracy zagranicznej, w tym w uczestnictwie w międzynarodowych konferencjach naukowych. Pracownicy UAM aktywnie aplikują o granty badawcze Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego czy międzyuczelniane granty dofinansowane przez Miasto Poznań (poprzez Dział Nauki i Programów Krajowych) oraz granty Unii Europejskiej (poprzez Dział Programów Europejskich). Wielu pracowników naukowych otrzymuje za swą działalność naukowo-badawczą prestiżowe nagrody i wyróżnienia.

Uczelnia otwiera przed uczonymi perspektywy uczestnictwa w nauce światowej nie tylko poprzez międzynarodową wymianę pracowników czy wspieranie projektów międzynarodowej współpracy badawczej (Dział Współpracy z Zagranicą), ale również przez tworzenie oryginalnych instytucji, które temu celowi służą: Collegium Polonicum w Słubicach i Collegium Europaeum Gnesnense im. Jana Pawła II.

Badania naukowe na UAM – publikacja

Badania naukowe na UAMObowiązujący
PDF
Pobierz PDF (14.0 MB)