ŚWIADCZENIA POMOCY SOCJALNEJ
W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

Niniejszym zawiadamiamy, że zostało podpisane Zarządzenie nr 215/2021/2022 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 17 maja 2022 roku w sprawie harmonogramu postępowania w sprawie przyznania świadczeń pomocy materialnej doktorantom oraz ubiegania się przez doktorantów o zakwaterowanie w domach studenckich w roku akademickim 2022/2023.

Stypendium rektora

Zgodnie z Harmonogramem postępowania w sprawie przyznania stypendium rektora w roku akademickim 2022/2023, stanowiącym Załącznik nr 2a do ww. Zarządzenia, obowiązują następujące terminy:

 • 3 października 2022 r. – rozpoczęcie składania wniosków,
 • 16 października 2022 r. – zakończenie składania wniosków,
 • do 2 listopada 2022 r. – poprawianie wniosków przez doktorantów, których wnioski zostały cofnięte do poprawy,
 • do 9 listopada 2022 r. – utworzenie list rankingowych,
 • do 16 listopada 2022 r. – rozpatrzenie wniosków,
 • 17-18 listopada 2022 r. – wydanie decyzji,
 • 21-30 listopada 2022 r. – wprowadzenie list do USOS i przekazanie do Biura Szkół Doktorskich,
 • do 5 grudnia 2022 r. – zlecenie przelewów za październik, listopad i grudzień,
 • do 15. dnia miesiąca – zlecanie przelewów w kolejnych miesiącach (styczeń-czerwiec).

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), zwaną dalej ‘Ustawą’, oraz na podstawie Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zwanego dalej ‘Regulaminem’, doktoranci wszystkich trybów studiów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akad. 2019/2020, mogą ubiegać się o przyznanie stypendium rektora, zwanego dalej ‘stypendium’.

Stypendium przyznawane jest przez upoważnioną przez JM Rektora UAM Uczelnianą Komisję Stypendialną, pracującą w podkomisjach właściwych dla poszczególnych szkół dziedzinowych. W roku akademickim 2022/2023 podstawowy termin składania wniosków mija 16 października 2022 roku.

Występując o stypendium doktoranci korzystają z druku Wniosek o przyznanie stypendium rektora.
Stypendium może otrzymać doktorant, który w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium spełnił łącznie następujące warunki:

 • uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich,
 • wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy doktorskiej,
 • podczas studiów doktoranckich prowadzonych przez uczelnię wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej.

O stypendium rektora mogą ubiegać się tylko doktoranci, którzy w roku akademickim 2022/2023 będą na 4. roku i na tzw. pierwszym przedłużeniu (4. rok przedłużony).

Stypendium przyznawane jest wyłącznie na wniosek zainteresowanego.

Stypendium doktorant może otrzymywać tylko na jednych studiach doktoranckich i nie przysługuje ono po ukończeniu innych studiów doktoranckich. Zasady te obowiązują niezależnie od wydziału i uczelni, na której odbywane są studia.

Stypendium przyznawane jest na rok akademicki i wypłacane do lipca włącznie.

Zgodnie z art.  94 ust. 2 Ustawy decyzja o przyznaniu świadczenia, w tym decyzja o przyznaniu stypendium rektora, wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym doktorant został skreślony z listy doktorantów albo ukończył studia, lub utracił prawo do świadczenia w wyniku ukończenia innych studiów doktoranckich.

System składania i rozpatrywania wniosków, ich formularze oraz procedury odwoławcze zostały określone w Regulaminie łącznie z zasadami oceny wniosków oraz osiągnięć stosowanych przez:

.