Stypendium Rektora w roku akademickim 2023/2024

Niniejszym zawiadamiamy, że zostało podpisane Zarządzenie nr 322/2022/2023 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w sprawie harmonogramu postępowania w sprawie przyznania doktorantom świadczeń pomocy materialnej oraz ubiegania się przez doktorantów o zakwaterowanie w domach studenckich w roku akademickim 2023/2024.

Zgodnie z Harmonogramem postępowania w sprawie przyznania Stypendium Rektora dla doktorantów w roku akademickim 2023/2024, stanowiącym Załącznik nr 2 do ww. Zarządzenia, obowiązują następujące terminy:

Lp.

Termin

Etapy postępowania

   

1.

2.10.2023

rozpoczęcie składania wniosków

2.

17.10.2023

zakończenie składania wniosków

3.

do 2.11.2023

poprawianie wniosków przez doktorantów, którym cofnięto wniosek do poprawy

4.

do 10.11.2023

utworzenie list rankingowych

5.

do 15.11.2023

rozpatrzenie wniosków

6.

16-17.11.2023

wydanie decyzji

7.

20-30.11.2023

wprowadzenie list do USOS i przekazanie do Biura Szkół Doktorskich

8.

do 5.12.2023

zlecenie przelewów za październik, listopad i grudzień

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), zwaną dalej ‘Ustawą’, oraz na podstawie Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zwanego dalej ‘Regulaminem’, doktoranci wszystkich trybów studiów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akad. 2019/2020, mogą ubiegać się o przyznanie stypendium rektora, zwanego dalej ‘stypendium’.

Stypendium przyznawane jest przez upoważnioną przez JM Rektora UAM Uczelnianą Komisję Stypendialną, pracującą w podkomisjach właściwych dla poszczególnych szkół dziedzinowych. W roku akademickim 2023/2024 podstawowy termin składania wniosków mija 17 października 2023 roku.

Występując o stypendium doktoranci korzystają z druku Wniosek o przyznanie stypendium rektora.
Stypendium może otrzymać doktorant, który w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium spełnił łącznie następujące warunki:

  • uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich,
  • wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy doktorskiej,
  • podczas studiów doktoranckich prowadzonych przez uczelnię wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej.

O stypendium rektora mogą ubiegać się tylko doktoranci, którzy w roku akademickim 2023/2024 będą na 4. roku i na tzw. pierwszym przedłużeniu (4. rok przedłużony).

Stypendium przyznawane jest wyłącznie na wniosek zainteresowanego.

Stypendium doktorant może otrzymywać tylko na jednych studiach doktoranckich i nie przysługuje ono po ukończeniu innych studiów doktoranckich. Zasady te obowiązują niezależnie od wydziału i uczelni, na której odbywane są studia.

Zgodnie z art.  94 ust. 2 Ustawy decyzja o przyznaniu świadczenia, w tym decyzja o przyznaniu stypendium rektora, wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym doktorant został skreślony z listy doktorantów albo ukończył studia, lub utracił prawo do świadczenia w wyniku ukończenia innych studiów doktoranckich.

System składania i rozpatrywania wniosków, ich formularze oraz procedury odwoławcze zostały określone w Regulaminie łącznie z zasadami oceny wniosków oraz osiągnięć stosowanych przez:

.