Procedura ubiegania się o nadanie stopnia doktora

1. Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia składa  wniosek o wyznaczenie promotora lub promotorów (kandydat składa wniosek o wyznaczenie promotora w przypadku, gdy rozprawa doktorska jest przygotowana w 70-80%) wraz z oświadczeniem RODO

 • Organem właściwym w postępowaniu jest rada naukowa dyscypliny, w której stopień doktora ma być nadany.
 • Organem właściwym w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauki jest senat Uniwersytetu.

2. Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora wraz z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora składa następujące dokumenty:

 • oświadczenie o dyscyplinie w której ma być nadany stopień doktora, jeżeli stopień doktora ma być nadany w dziedzinie - oświadczenie o dziedzinie nauki;
 • życiorys;
 • pozytywną opinię promotora, a jeśli wyznaczono większą liczbę promotorów - wszystkich promotorów;
 • informację o dorobku publikacyjnym przedstawianym w postępowaniu;
 • odpis dyplomu potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego lub dyplomu, o którym mowa w art. 326 ust. 2 pkt 2 lub art. 327 ust. 2 ustawy, dającego prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała;
 • dokument potwierdzający znajomość języka obcego nowożytnego na poziomie min. B2 (certyfikat z listy uznawalnych, zgodnie z załącznikiem z dnia 20 czerwca 2022r. nr 237/2021/2022 lub dyplom ukończenia studiów – suplement)
 • cztery egzemplarze rozprawy doktorskiej w formie pisemnej oraz na elektronicznym nośniku danych w formacie pdf – jeżeli rozprawa doktorska jest pracą pisemną;
 • zaakceptowany przez promotora raport JSA potwierdzający sprawdzenie rozprawy doktorskiej określonej w pkt 1 z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA) określonego w art. 351 ust. 1 ustawy;
 • streszczenie rozprawy doktorskiej w języku angielskim, a w przypadku rozprawy doktorskiej przygotowanej w języku obcym również streszczenie w języku polskim; jeżeli rozprawa doktorska nie jest pracą pisemną dołącza się opis w językach polskim i angielskim.
 • umowę, która zobowiązuje do sfinansowania kosztów postępowania przez kandydata (3 egzemplarze).

3. Komisja ds. potwierdzenia efektów uczenia się na poziomie 8 PRK jest powoływana przez prorektora ds. projektów badawczych i doktorantów - termin przeprowadzenia egzaminu jest przekazywany kandydatowi  z odpowiednim wyprzedzeniem.

4. Po potwierdzeniu znajomości efektów uczenia się na poziomie 8 PRK, komplet  dokumentów zostaje przekazany na radę naukową dyscypliny w celu wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora.