Tryb eksternistyczny

Kandydat, który ubiega się o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora nie posiada statusu doktoranta.

Postępowanie wszczyna się na wniosek kandydata.

Efekty uczenia się na poziomie 8 PRK są weryfikowane przez specjalnie powołaną komisję.

Osoba ubiegająca się o stopień doktora w tym trybie wnosi opłatę za przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora.