Szkoła Doktorska Nauk Przyrodniczych

Wywiad z Dyrektor SDNP

Dyrektor SDNP

O badaniach, możliwościach i umiędzynarodowieniu SDNP w wywiadzie dla magazynu Semestr opowiada Dyrektor Szkoły Doktorskiej, prof. UAM dr hab. Agnieszka Ludwików.

Czytaj wywiad (.pdf)

Dyscypliny

Kształcenie w Szkole Doktorskiej Nauk Przyrodniczych odbywa się w następujących dyscyplinach:

Nauki biologiczne

Wydział Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu skupia badaczy i studentów zainteresowanych wyjaśnianiem zawiłości otaczającego nas przyrodniczego świata. Prowadzimy badania naukowe obejmujące wszystkie obszary biologii, od molekuł po ekosystemy i niemal w każdym biomie świata. Z naszymi pomysłami na badania dotarliśmy do afrykańskich i amerykańskich tropików, znajdziecie nas także na lodowcach pustyniach i oceanicznych archipelagach.

Nasze dotychczasowe osiągnięcia zarówno te naukowe jak i dydaktyczne zostały wysoko ocenione. W ostatniej ogólnopolskiej ewaluacji jakości działalności naukowej, przyznano nam najwyższą kategorię A+; a Państwowa Komisja Akredytacyjna wystawiła nam ocenę wyróżniającą w obszarze kształcenia.

Realizacja naszych naukowych pasji jest możliwa dzięki spójnej strukturze organizacyjnej, sprawnemu zarządzaniu, nowocześniej infrastrukturze badawczej, licznym grantom i przede wszystkim przyjaznej atmosferze. Wszystkich nas łączy jedno – Nauka – a granice wyznacza nam tylko nasza wyobraźnia.

Zróżnicowaną aktywność naukowa pracowników, odzwierciedlona jest w strukturze organizacyjnej. Grupy badawcze skupione są zakładach i pracowniach, które z kolei połączone są w cztery instytuty (zobacz strukturę Wydziału Biologii). W Instytucie Biologii Molekularnej i Biotechnologii prowadzone są badania z obszaru genetyki molekularnej, biochemii, bioenergetyki i bioinformatyki. Instytut Biologii Eksperymentalnej skupia badaczy zajmujących się komórkowymi tkankowym poziomem organizacji biologicznej. Prowadzone tutaj badania dotyczą komórek prokariotycznych i eukariotycznych, mikrobiologii, histologii i fizjologii zarówno roślin jak i zwierząt. Z kolei zainteresowania naukowe pracowników Instytut Biologii Środowiska obejmują: systematykę i filogenezę roślin i zwierząt występujących we wszystkich biomach świata, ekologię ewolucyjną, behawioralną i populacyjną a także ochronę i odnowę ekosystemów wodnych. I wreszcie Instytut Biologii i Ewolucji Człowieka, w którym pracownicy poprzez badania na poziomie molekularnym, fizjologicznym i populacyjnym wyjaśniają skomplikowane mechanizmy funkcjonowania znanego chyba wszystkim gatunku – Homo Sapiens.

W każdym naszym naukowym działaniu staramy się zarażać pasją młodych ludzi, naszych studentów i doktorantów, którzy są nieodłącznym elementem naszego wydziałowego środowiska. Kierujemy do nich szeroką ofertę dydaktyczną. Umożliwiamy i wspieramy finansowo studenckie projekty naukowe, a doktorantom zapewniamy wsparcie merytoryczne i finansowe na każdym etapie realizacji ich pasji naukowej.

Nauki o Ziemi i środowisku

To dyscyplina należąca do dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych. Charakter podejmowanych przez nią zagadnień jest jednak zdecydowanie interdyscyplinarny, a nawet międzydziedzinowy. Są one osadzone w przestrzeni obejmującej powierzchnię naszej planety, jej wnętrze, sięgając sfer otaczających, a nawet oddziaływań kosmicznych. Współczesny warsztat badacza Ziemi i jej środowiska bardzo często wymaga wiedzy z zakresu dyscyplin pokrewnych: biologii, fizyki, chemii, matematyki, ale także, pozornie odległych, takich jak inżynieria środowiska i budownictwo. Dzieje się tak ze względu na złożoność procesów, które doprowadziły do powstania naszej planety oraz wpływają na jej ewolucję. Obok procesów naturalnych, tradycyjnie będących w centrum zainteresowania badaczy z naszej dziedziny, coraz częściej przedmiotem zainteresowań staje się szeroko pojęta antropopresja i jej wpływ na życie planety. Stąd wśród badań prowadzonych na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych (WNGiG) znajdują się analizy dotyczące współczesnych wyzwań cywilizacyjnych, takich jak: zmiany klimatyczne, zrównoważona gospodarka zasobami wodnymi czy struktura i dynamika współczesnych geoekosystemów. Ważnym elementem badań w naukach o Ziemi i środowisku są także bardziej tradycyjne ich kierunki, zmierzające do poznania minionych i obecnych procesów kształtujących powierzchnię i wnętrze planety, wykorzystania jej zasobów mineralnych, a także oceny zagrożeń naturalnych. Swój udział w naukach o Ziemi znajdują także nurty zajmujące się analizą środowiska w celach związanych z rozwojem infrastruktury i zapewnieniem jej bezpiecznego funkcjonowania: geodezja i geologia inżynierska.

Nauki o Ziemi i środowisku w szczególny sposób łączą przyrodę ożywioną z nieożywioną w kontekście wpływu cywilizacyjnego. Zróżnicowanie problematyki badawczej tej dyscypliny dobrze odzwierciedla zespół badaczy WNGiG, którzy swoje multi-dyscyplinarne doświadczenia naukowe potrafią wykorzystać do poznania i prognozy procesów kształtujących Ziemię w jej wymiarze lokalnym, regionalnym i globalnym.

.