Osoba z kontaktu wysokiego ryzyka

Osoba, która:

 1. miała bezpośredni kontakt z osobą zakażoną;
 2. przebywała w bezpośredniej bliskości (twarzą w twarz) z osobą chorą (przez dowolny czas);
 3. miała bliski kontakt z osobą chorą w pomieszczeniach (sala konferencyjna, poczekalnia itp.) w odległości mniejszej niż 2 m, przez czas dłuższy niż 15 min;
 4. miała kontakt na pokładzie samolotu lub innych zbiorowych środków transportu, itp.

ma obowiązek zgłoszenia kontaktu z SARS-Cov-2 bezpośredniemu przełożonemu – telefonicznie lub mailowo. Kierownik jednostki organizacyjnej zobowiązany jest przekazać informację o chorobie pracownika lub podejrzeniu choroby bez zbędnej zwłoki prorektorowi ds. kadr i rozwoju.

Ponadto osoba taka powinna:

 1. przygotować listę osób, z którymi miała kontakt w ostatnich min. 7 dniach i przekazać ją bezpośredniemu przełożonemu.
 2. poinformować  Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu:
 1. w godzinach pracy: tel. 507 687 972; 61 646 78 57
 2. po godzinach pracy: 609 794 670
 3. całodobowo: 61 646 78 67; 61 646 78 22; 61 646 78 20; 61 646 78 88; 61 646 78 72; 61 646 78 63; 61 646 78 60; 61 646 78 64; 61 646 78 51

Pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej decyduje o:

 1. kwarantannie, która wynosi 10 dni licząc od dnia następnego po dniu styczności ze źródłem zakażenia i kończy się automatycznie chyba, że inspektor sanitarny postanowi inaczej;
 2. izolacji domowej – czas trwania zależy od stanu zdrowia pracownika i decyzji lekarza podstawowej opieki zdrowotnej albo lekarza sprawującego opiekę nad pacjentem w szpitalu lub izolatorium.